Neil Yo­ung vil ik­ke strea­mes

BT - - NYHEDER - Neil Yo­ung for­by­der strea­m­ing af sin mu­sik. Tho­mas Bre­in­strup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DI­GI­TALT

Kva­li­te­ten af mu­sik­ken er alt for dår­lig, når den bli­ver strea­met – el­ler sendt – via in­ter­net­for­bin­del­sen, og der­for for­by­der san­ge­ren og mu­si­ke­ren Neil Yo­ung nu, at hans mu­sik bru­ges på f. eks. Spo­ti­fy.

Den 69- åri­ge Neil Yo­ung var en af de stør­ste ro­ck­stjer­ner i 1960er­ne og 1970er­ne og har bå­de spil­let med i band og op­t­rå­dt ale­ne.

» Jeg har ik­ke be­hov for, at min mu­sik bli­ver de­va­lu­e­ret til dår­lig­ste kva­li­tet i ra­dio­ens og en­hver an­den form for di­stri­bu­tions hi­sto­rie. Jeg fø­ler ik­ke, at det er rig­tigt, at jeg til­la­der det­te at bli­ve solgt til mi­ne fans. Det er skidt for min mu­sik, « skri­ver ca­na­di­e­ren på Fa­ce­book.

Hvor­når hans mu­sik for­svin­der, står ik­ke klart.

Kom­pri­me­ret skod­lyd

Pro­ble­met med strea­met mu­sik er det sam­me som med mu­sik gemt som di­gi­ta­le fi­ler: For at få da­ta­mæng­den min­dre kom­pri­me­rer man mu­sik­ken ved rent ma­te­ma­tisk at fjer­ne de­le af den, som det men­ne­ske­li­ge øre ik­ke for­ven­tes at kun­ne hø­re. Så læn­ge af­spil­nin­gen fo­re­går på dår­ligt ud­styr, even­tu­elt med dår­li­ge ho­ved­te­le­fo­ner el­ler øre­prop­per, op­da­ger in­gen for­skel­len i for­hold til ori­gi­na­len. Men kom­mer mu­sik­ken op på et stør­re an­læg, vil man of­test let kun­ne for­nem­me, at det ik­ke ly­der godt.

Det er mu­ligt at und­la­de at kom­pri­me­re mu­sik­ken ret me­get, men så kræ­ver det stør­re da­ta­over­førs­ler, og det gør in­ter­net­tra­fik­ken lang­som­me­re, li­ge­som det kan ko­ste man­ge pen­ge, hvis man f. eks. bru­ger af sit mo­bil­da­ta­a­bon­ne­ment med en øv­re græn­se for for­bru­get.

Neil Yo­ung har læn­ge kla­get over den di­gi­ta­le lyd og har der­for selv væ­ret med til at ud­vik­le en trans­porta­bel mu­si­k­af­spil­ler, Po­no, hvor lyd­kva­li­te­ten er bed­re end ved strea­m­ing el­ler med MP3- mu­sik­fi­ler. Han op­gi­ver dog ik­ke strea­m­ing for al­tid.

» Når kva­li­te­ten er tilbage, vil jeg se på det igen. Man skal al­drig si­ge al­drig, « si­ger han.

Og­så an­dre kunst­ne­re har re­a­ge­ret mod strea­m­ingtje­ne­ster­ne. Mest be­mær­ket blev pop­stjer­nen Tay­l­or Swift, som i novem­ber 2014 trak al sin mu­sik tilbage fra den sven­ske strea­m­ingtje­ne­ste Spo­ti­fy, som er ver­dens stør­ste af sin slags. År­sa­gen var her, at lyt­nin­gen gen­nem Spo­ti­fy ko­ster hen­de pen­ge i form af fal­den­de pla­desalg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.