KÆR­LIG­HE­DENS

Ri­ta og Jon Magnus­son har fejret de­res 75- års bryl­lups­dag – og de kys­ser sta­dig­væk

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

ATOM­BRYL­LUP

I en ha­ve i Hvi­d­ov­re skær­mer en pa­ra­sol for so­len. I skyg­gen er to sto­le skub­bet tæt sam­men, og et æl­dre æg­te­par ny­der et glas af­kø­let ci­der. De hol­der hin­an­den i hån­den, og med jæv­ne mel­lem­rum gi­ver den ene den an­dens hånd et klem og la­der mod­sat­te hånd kø­re blidt op ad un­de­rar­men.

Ri­ta og Jon Magnus­son fejre­de for få da­ge si­den atom­bryl­lup - 75 år som mand og ko­ne. Og selv­om de­res æg­te­skab har va­ret læn­ge­re end de fle­ste dan­ske æg­te­ska­ber, er de ik­ke træt­te af hin­an­den. Tvær­ti­mod. De yn­der at til­brin­ge al de­res tid sam­men.

» Vi har væn­net os til al­tid at hol­de i hånd – og­så når vi hand­ler, « si­ger 91- åri­ge Ri­ta Magnus­son og knu­ger sin æg­te­fæl­les hånd.

Gør rent og klip­per hæk

Par­ret har sam­me ti­der hos tand­læ­gen, så de kan føl­ges, og hver dag la­ver de en li­ste med da­gens gø­re­mål, som kla­res i fæl­les­skab. Den ene dag er det før­stesa­len, der skal gø­res ren, og en an­den dag skal hæk­ken klip­pes.

Den grøn­ne hæk, der heg­ner ha­ven ind, er nyk­lip­pet. Græs­set er slå­et, og al­le blom­ster st­rut­ter af vel­be­hag. For på trods af de­res hø­je al­der pas­ser Ri­ta og Jon Magnus­son bå­de hus og ha­ve helt ale­ne – sam­men.

» Vi skal se hin­an­den he­le ti­den. Når Jon er væk et kvar­ter, rå­ber jeg: ’ Jon, hvor er du, hvor er du?’ Vi skal vi­de, hvor den an­den er, « si­ger Ri­ta Magnus­son.

Og når den ene va­sker op, står den an­den med vi­ske­styk­ket. Så­dan fungerer det bedst, og det er in­gre­di­en­sen til 75 års lyk­ke­ligt æg­te­skab, me­ner par­ret selv. Man skal væ­re sam­men så me­get som over­ho­ve­det mu­ligt, for­tæl­le hin­an­den alt og sør­ge for al­tid at væ­re no­get for hin­an­den.

Spil­ler saxo­fon for ko­nen

Hver dag spil­ler 96- åri­ge Jon Magnus­son saxo­fon for sin ko­ne. He­le li­vet har han spil­let mu­sik, og det var mu­sik­ken, der før­te de to sam­men for man­ge, man­ge år si­den.

Jon Magnus­son skul­le ar­ran­ge­re et bal, og plud­se­lig stod en ung dame i dø­ren.

» Der blev helt stille i sa­len, og i døråb­nin­gen stod drøm- mepi­gen. En su­per­vi­dun­der­lig pi­ge. Blond med et dej­ligt stort smil. På min skul­der stod Amor og fy­re­de al­le si­ne pi­le af, « si­ger Jon Magnus­son.

Se­ne­re mød­tes de igen og igen – og par­ret blev gift, da Jon Magnus­son var 21 og Ri­ta Magnus­son 16.

» I be­gyn­del­sen var vi som dag og nat. Da vi var un­ge, skul­le jeg træk­ke hvert ord ud af ham, og jeg var en liv­lig en. Men det har ud­lig­net sig. Nu lig­ner vi hin­an­den og tæn­ker ens. Vo­res kær­lig­hed er fan­ta- stisk. Vi er så gla­de for hin­an­den, « si­ger Ri­ta Magnus­son. Og æg­te­man­den er enig. » Det er svært at for­kla­re kær­lig­hed. Vi er jo ik­ke vildt fo­rel­ske­de, som vi var, da vi var un­ge. Men jeg el­sker min ko­ne. Alt var­mer i mig, når jeg kig­ger på hen­de, « si­ger Jon Magnus­son.

Kær­lig­he­den in­takt

I ha­ven har Ri­ta og Jon Magnus­son få­et be­søg af de­res na­bo. Han har med­bragt en stor ga­ve og et hjerte­ligt knus med til­hø­ren­de til­lyk­ke. I we­e­ken­den skal par­ret hol­de fest, hvor fa­mi­li­en fra ud­lan­det og fle­re tipol­debørn skal væ­re med til at fejre kær­lig­he­den.

For mens hu­den er ble­vet ryn­ket og hå­ret gråt, er kær-

Par­ret har gen­nem de­res 75 års æg­te­skab ik­ke op­le­vet no­gen stør­re kri­ser. De har kla­ret alt i op­lø­bet med klar og ær­lig kom­mu­ni­ka­tion, for­kla­rer Ri­ta og Jon Magnus­son.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.