ME­LO­DI

BT - - NYHEDER -

lig­he­den mel­lem Ri­ta og Jon Magnus­son sta­dig in­takt.

» Vi kys­ser me­re nu, end da vi mød­tes. Den­gang kun­ne jeg ik­ke for­dra­ge det, så hver gang Jon kys­se­de mig, så gjor­de jeg så­dan her om­me bag ryg­gen på ham, « si­ger Ri­ta og tør­rer et imag­i­nært kys af læ­ber­ne med hån­dryg­gen.

» Men det er jo ik­ke film­kys nu. Du ved, de der lange kys, « til­fø­jer Jon Magnus­son.

Ga­lant mand

Par­ret er ryk­ket tæt­te­re sam­men un­der pa­ra­sol­len, og Jon Magnus­son har skæn­ket sin ko­ne end­nu et glas ci­der. At man­den er ga­lant, er vig­tigt, hvis et æg­te­skab skal va­re ved, ly­der det.

HER­OVER:

TIL VEN­STRE:

Men bli­ver I al­drig no­gen­sin­de træt­te af hin­an­den?

Nej nej, ly­der det sam­stem­men­de. For par­ret for­kla­rer, at de ac­cep­te­rer hin­an­den fuld­stæn­dig, og at den store gen­si­di­ge respekt styr­ker. Der­for ek­si­ste­rer ut­ro­skab el­ler ja­lou­si hel­ler ik­ke i ha­ven i Hvi­d­ov­re.

» Vi sto­ler på hin­an­den, og jeg vil tro, at ja­lou­si og ut­ro­skab sker, når man ik­ke ken­der hin­an­den godt. Vi er al­tid sam­men og er vok­set sam­men, « si­ger Ri­ta Magnus­son.

Og som par­ret sid­der hånd i hånd i ha­ven, kan det ik­ke væ­re an­det end sandt. For­u­de lig­ger nu 80- års bryl­lups­da­gen, som Ri­ta og Jon Magnus­son hå­ber og tror på at kun­ne fejre.

Hver dag spil­ler Jon saxo­fon for sin ko­ne Ri­ta. Par­ret har tre børn, fle­re bør­ne­børn og tipol­debørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.