Kul­tur IN­GEN FI­NE FORN

Smilet er lidt bre­de­re - Grøn Kon­cert- to­get rul­ler igen

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

GRØN KON­CERT

Da af­ten- buf­fe­ten åb­ne­de klok­ken 17: 30, stod Chri­stop­her, Ti­na Di­ck­ow, Sø­ren Huss og dren­ge­ne fra Vild Smith med de sam­me pap­tal­ler­ke­ner og kæm­pe­de om den sam­me frugtsa­lat. På Grøn Kon­cert- tur­néen, der i går ind­led­tes i Kol­ding, er der nem­lig in­gen plads til fi­ne for­nem­mel­ser.

» Du kan selv­føl­ge­lig godt gem­me dig i dit telt. Men det er der in­gen, der gør. Og hvis du vil ha­ve no­get at spi­se el­ler ba­re en kold øl, så må du ud at stå i kø sam­men med al­le os an­dre. «

Så­dan si­ger den dan­ske rap- le­gen­de Jo­hn­son, der sent i af­tes skul­le på sce­nen sam­men med sin gam­le ven og af­te­nens ho­ved­navn L. O. C., der ef­ter pla­nen vil­le af­slut­te fe­sten i Kol­ding.

Over de næ­ste to uger be­sø­ger Grøn Kon­cert i ræk­ke­føl­ge Es­b­jerg, Randers, Oden­se, Aar­hus, Næst­ved, Aal­borg og København. Og li­ge­som al­le an­dre på gæ­ste­li­sten glæ­der Jo­hn­son sig som et lil­le barn.

Al­le smi­ler lidt bre­de­re

» Der er in­tet som Grøn Kon­cert. År ef­ter år er det stort set de sam­me folk, der sty­rer bo­der, stil­ler sce­ne op og sør­ger for alt det prak­ti­ske. Og blandt de op­træ­den­de er der og­så et helt spe­ci­elt sam­men­hold. «

For­ri­ge år glæ­de­de Jo­hn­son sig spe­ci­elt over et fan­ta­si­fuldt drik­ke­spil med en træ­stam­me og nog­le søm, der skul­le slås i, som ar­ran­gø­rer­ne hav­de stil­let op.

» Det var be­stemt ik­ke druk. Men det var ba­re sjovt at spil­le og le­ge sam­men med di­ne kol­le­ga­er og de her­li­ge folk bag ar­ran­ge­men­tet, « si­ger Jo­hn­son.

Li­ge si­den den før­ste Grøn­ne Kon­cert i 1983, hvor ho­ved­nav­ne­ne var Fre­de Fup og Sne­a­kers, er det Mu­skel­svind­fon­den og ho­ved­sponsor Tu­borg, der har stå­et bag en af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest suc­ces­ful­de kon­cert­tra­di­tio­ner.

Og Jo­hn­son me­ner og­så, at den øko­no­mi­ske mo­del, der på in­tet tids­punkt hand­ler om fe­de løn­nin­ger, men ude­luk­ken­de det go­de for­mål, smit­ter af på stem­nin­gen. » På Grøn Kon­cert smi­ler al­le lidt bre­de­re. Vi gri­ner lidt gla­de­re. Det er nær­mest eu­forisk, når det kam­mer helt over. Og så er kon­tak­ten imel­lem os på sce­nen og pu­bli­kum helt fan­ta­stisk, « si­ger Jo­hn­son, der spe­ci­elt glæ­der sig til at genop­li­ve san­gen ’ In­gen Dis­kus­sion’, som han, L. O. C. og U$ O hit­te­de med i 2007. Så­le­des stod Ti­na Di­ck­ow i går på sce­nen sam­men med en an­den af lan­dets bed­ste sangskri­ve­re Sø­ren Huss. Den elek­tro­ni­ske gu­din­de Oh Land fy­re­de den af sam­men med grup­pen Tur­bowe­e­kend. Og Me­di­na op­træ­der sam­men med bå­de Lin­net ju­ni­or, Xan­der og al­bum- ak­tu­el­le Sha­ka Lovel­ess.

» Sha­ka og jeg har stå­et på sce­nen sam­men før, så vi har snak­ket om at gen­ta­ge suc­ce­sen. Jeg kan rig­tig godt li­de Sha­ka, og jeg sy­nes, han stik­ker godt ud fra mæng­den. Og når man kom­bi­ne­rer min og hans lyd, bli­ver det he­le en smu­le me­re ro­ck­et, « for­tæl­ler Me­di­na.

Og selv­om han mil­dets talt må be­teg­nes som en ve­te­ran på den dan­ske mu­siks­ce­ne, får L. O. C. ali­as Li­am O’Con­nor og­så en lil­le som­mer­fugl i ma­ven før Grøn Kon­cert.

» Tænk at det sta­dig­væk er re­le­vant at stå der ef­ter så man­ge år! Det er en po­si­tiv ting. Så på den må­de sy­nes jeg, det er fedt, « si­ger L. O. C. i kon­certar­ran­gø­rer­nes pres­se­ma­te­ri­a­le. Læs an­mel­del­se af Grøn Kon­cert i Kol­ding på www. bt. dk

Her spre­der Sø­ren Huss og Ti­na Di­ck­ow god stem­ning sam­men.

Fo­to: Pal­le Pe­ter Skov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.