En dame med me­nin­ger

Eva Ben­dix Beck­er vil­le væ­re jour­na­list, og hun blev det. Men der var og­så så me­get an­det, som skul­le prø­ves i li­vet

BT - - NAVNE - Jør­gen Lar­sen jln@ ber­ling­s­ke. dk Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

90 ÅR I MOR­GEN

’ Egent­lig bur­de hun ha­ve en sæ­be­kas­se i Hy­de Park, hvor hun kan stå og sen­de bud­ska­ber ud i ver­den.’

Så­dan faldt or­de­ne, da Li­se Nørgaard en­gang skul­le fi nde en pas­sen­de ka­rak­te­ri­stik af sin jæv­nal­dren­de ve­nin­de og man­ge­åri­ge kol­le­ga. Man har svært ved at se det for sig, men al­li­ge­vel er bil­le­det me­get dæk­ken­de for den evigt do­ce­ren­de me­nings­ma­ger, som kan se tilbage på et even­tyr­ligt liv i jour­na­li­stik og dansk uden­rig­stje­ne­ste eft er en op­vækst i et kul­tur­ra­di­kalt hjem, hvor fa­de­ren var uni­ver­sets cen­trum, og hvor en lang ræk­ke af lan­dets før­en­de kunst­ne­re og in­tel­lek­tu­el­le hav­de de­res gang. Det er ik­ke små­ting, hun gen­nem åre­ne har lagt øre til, og man vil­le ger­ne ha­ve væ­ret en fl ue på væg­gen, da Jo­han­nes V. Jen­sen ad­va­re­de un­ge frø­ken Ben­dix om ri­si­ko­en ved mo­der­ne lin­ge­ri: ’ Bryst­hol­der schlap­per musku­la­tu­ren og fr­r­rem­mer de­ka­den­cen’. Her­om og om me­get me­re har hun skre­vet mun­tert og le­ven­de i erin­drings­bø­ger­ne ’ Man si­ger tak’ og ’ Det skul­le jeg må­ske ik­ke ha­ve sagt’.

Den før­ste spe­a­ker­pi­ge

Jour­na­list vil­le hun væ­re, og det blev hun med fast for­ank­ring i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske pres­se. Hjer­tet sad til ven­stre, og der har det sid­det urok­ke­ligt he­le li­vet. Hun blev den før­ste spe­a­ker­pi­ge, da det nye me­die holdt sit ind­t­og i 1950. Se­ne­re blev hun bå­de kendt og fryg­tet som en hur­tigt tæn­ken­de og me­get ta­len­de de­bat­tør i bå­de ra­dio og fj ern­syn. Em­net var un­der­ord­net, Eva Ben­dix hav­de en me­ning om alt i de år, hvor he­le na­tio­nen så og hør­te de sam­me ud­sen­del­ser.

Trods al­le dis­se si­despring til de elek­tro­ni­ske me­di­er var det helt over­ve­jen­de i den skrev­ne pres­se, hun fol­de­de sig ud. Og i So­ci­al- De­mo­kra­ten - se­ne­re Ak­tu­elt - dæk­ke­de den hek­tisk udad­vend­te ildsjæl for­trins­vis sto­f­om­rå­der som kon­ge­hus, mo­de og kvin­desag. I 1949 var hun ble­vet gift med avi­sens Lon­don­kor­re­spon­dent Claus Beck­er, og da han se­ne­re blev pres­se- og kul­tur­råd i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, var par­ret bo­sat i for­skel­li­ge eu­ro­pæ­i­ske ho­ved­stæ­der. Claus Beck­er dø­de i 2009.

Stil­le­de op for S

I 1974 gav det an­led­ning til en del un­dren i off ent­lig­he­den, at den ele­gan­te og over­or­dent­lig stil­ful­de diplo­mat­frue blev op­stil­let som fol­ke­tings­kan­di­dat for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, for i sin fremto­ning lig­ne­de hun ik­ke just pro­to­ty­pen på en klas­sisk so­ci­al­de­mo­krat. Det kom no­gen til at an­ty­de, og så faldt or­de­ne, så bud­ska­bet ik­ke kun­ne mis­for­stås: ’ Jeg kan godt spil­le bedå­ren­de vær­tin­de un­der krystal­ly­se­kro­ner­ne, når jeg skal, men i øv­rigt be­hø­ver man vel ik­ke at ha­ve fodret rot­ter he­le sin barn­dom for at væ­re so­ci­al­de­mo­krat i Nor­den.’

Li­vet er imid­ler­tid an­det end po­li­tik. En bog om takt og to­ne ind­går og­så i for­fat­ter­ska­bet, og da hun i en al­der af 70 år var medstift er af græs­rod­sor­ga­ni­sa­tio­nen ’ De Nye Bedste­for­æl­dre’, gav det og­så an­led­ning til en bog. Med fi re bør­ne­børn hav­de hun no­get på hjer­te, og som hun sag­de for ny­lig: ’ Jeg har al­tid ud­sendt bud­ska­ber, al­tid vil­let do­ce­re. Jeg kan ik­ke op­le­ve no­get uden at vil­le for­tæl­le om det’. Det har hun gjort i en men­ne­ske­al­der. Sik­ke et liv.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Eva Ben­dix Beck­er er vant til at fær­des på de bo­ne­de gul­ve, men da hun stil­le­de op til Fol­ke­tin­get, var det for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.