Dra­ma i dy­bet

BT - - TV - THRILLER 06: 00 07: 30 13: 30 16: 40 21: 00 06: 00 10: 50 15: 00 09: 15 18: 35 23: 20 01: 20-

Løjt­nant Ty­ler er næst­kom­man­de­ren­de på en ame­ri­kansk ubåd. Han for­sø­ger at bli­ve for­frem­met til kap­ta­jn og få sit eget skib, men hans chef me­ner ik­ke, han er god nok. Det fi nder Ty­ler ud af un­der en fest, som afb ry­des, da ubå­den kom­man­de­res til søs øje­blik­ke­lig på en hem­me­lig mis­sion. Ude midt i At­lan­ten lig­ger en gennemhullet ty sk ubåd og ven­ter på as­si­stan­ce fra en an­den ty sk ubåd, som net­op er af­sej­let fra Frankrig. Nu gæl­der det om at kom­me først - og så skal den ame­ri­kan­ske ubåd brin­ges til at lig­ne en ty sk, så det kan lyk­kes at sny­de ty sker­ne og ero­bre den be­ska­di­ge­de båd, før den får ad­va­ret si­ne kol­le­ger. Om­bord er nem­lig Enig­ma­ma­ski­nen, hvis ubry­de­li­ge ko­de gør det mu­ligt for de ty ske ubå­de at sæn­ke al­li­e­re­de fragtski­be, når og hvor det pas­ser dem. Når Enig­ma­en er sik­ret, og den ty ske ubåd er sæn­ket, har ty sker­ne in­gen mu­lig­hed for at vi­de, at fj en­den kan afl æse de­res kom­mu­ni­ka­tion. Det lyk­kes ame­ri­ka­ner­ne at ero­bre den

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ty ske ubåd for næ­sen af den an­den ty ske ubåd. Nu gæl­der det om at slip­pe for­bi den ty - ske fl åde og fi nde vej tilbage over At­lan­ten. ( DR3)

( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

( T) Show Bo­at. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. Skør med pi­ger. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1965. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957.

( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957. ( T) Adams ri­b­ben. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1949.

Syv da­ge i maj. Ame­ri­kansk thriller fra 1964. ( T) Det be­skid­te du­sin. Ame­ri­kan­sken­gelsk krigs­dra­ma fra 1967.

( T) Kel­lys hel­te. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1970. ( T) Ung­dom­mens sø­de fugl. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962.

Nat- tv.

Mat­t­hew McCo­naug­hey ( t. h.) spil­ler løjt­nant An­drew Ty­ler, mens Har­vey Kei­tel er Hen­ry Klough i den ame­ri­kan­ske thriller ” U- 571” fra 2000. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.