DIS­NEYLAND I ANA­HEIM, USA, ÅB­NER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 60 år si­den 1955:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der lig­ger et ro­man­tisk slør over da­gen i dag. Det er en su­per god dag til at ta­ge kon­takt til en, som du ger­ne vil læ­re nær­me­re at ken­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har or­den i tin­ge­ne som sæd­van­ligt. Dog kan det hal­te lidt md hen­syn til dit fø­lel­ses­liv, som er sær­de­les me­get i fo­kus i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Månen dan­ner nog­le sær­de­les smuk­ke aspek­ter til Jupi­ter og Nep­tun, som sag­tens kan gø­re, at nog­le af di­ne drøm­me går i op­fyl­del­se i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du er fo­ku­se­ret på no­get nyt, des bed­re vil da­gen bli­ve for dig. Det vil ik­ke nyt­te no­get at hæn­ge fast i for­ti­den og dens mang­ler. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvor me­get kr­udt og ener­gi du bru­ger på en be­stemt op­ga­ve, så vil det ik­ke lyk­kes for dig at få hul igen­nem. Det vil gæl­de om at slip­pe. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ar­bejd­s­om dag, men hvor du sam­ti­dig vil kun­ne se din egen store ind­sats. Du får et spæn­den­de til­bud i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re du fo­ku­se­rer på frem­ti­den og dens nye mu­lig­he­der, des bed­re vil di­ne tan­ker kun­ne for­bli­ve kre­a­ti­ve. Du øj­ner nye mu­lig­he­der.! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan med ret­te tro det bed­ste om dig selv og di­ne ev­ner for nye mu­lig­he­der. Der er sær­lig fo­kus på for­bed­rin­ger i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***

114). ( Svær 86). ( Mid­del 33). ( Nem

Dis­neyland i Ana­heim, der lig­ger ved Los An­ge­les, hol­der åb­nings­fest. For­ly­stel­ses­par­ken er in­spi­re­ret af fle­re ste­der, bl. a. Ti­vo­li i København.

Si­den par­kens åb­ning den 17. juli 1955 har ca. 515 mil­li­o­ner men­ne­sker be­søgt ste­det. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.