’ Hjem’ til Iran ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Ny­dan­ske Keyvan Bam­dej

De mang­len­de brik­ker i mit livs pus­le­spil fin­der jeg i mit gam­le fæd­re­land

DO­KU­MEN­TAR

I fi­re som­mer­ud­sen­del­ser rej­ser tv- jour­na­li­sten An­ders Ag­ger og tv- kok­ken An­ne Hjer­nøe på fe­rie med nye dan­ske­re. Og på lør­dag går tu­ren tilbage til Iran.

Det er den 32- åri­ge ira­ner Keyvan Bam­dej og hans mor Fa­ezed Bag­he­ri, der ef­ter 21 år ven­der hjem til Iran.

Fa­de­ren flyg­te­de til Dan­mark fra ay­a­tol­lah Kho­me­i­nis re­li­gi­øse dik­ta­tur og ot­te års blo­dig bor­ger­krig med na­bo­lan­det Irak. Nu vil Keyvan tilbage for at fin­de ud af, hvor han stam­mer fra, hvad fa­mi­li­en har op­gi­vet for hans skyld og vig­tigst af alt, hvem han selv er.

Hek­ti­ske Te­he­ran

» De mang­len­de brik­ker i mit livs pus­le­spil fin­der jeg i mit gam­le fæd­re­land, « for­kla­rer den 32- åri­ge flygt­ning.

Dansk­fød­te An­ne og An- ders får lov at kom­me med, når Keyvan mø­der si­ne gam­le ven­ner, bli­ver fejret og hø­rer om de­res liv og drøm­me for frem­ti­den. Han ta­ger An­ne og An­ders med ud i den hek­ti­ske stor­by Te­he­ran, den stille ør­ken, tæp­pe­by­en Kas- han og en af ver­dens smuk­ke­ste og mest hel­li­ge by­er, Is­fa­han.

Et gæst­frit Iran

An­ne og An­ders kom­mer helt tæt på et gæst­frit og kær­ligt Iran, som kun få ken­der. De mø­der dan­ske­re, som i en men­ne­ske­al­der har le­vet næ­sten ano­nymt i Te­he­ran og op­le­vet bå­de re­vo­lu­tio­nen, bor­ger­kri­gen og de ve­st­li­ge sank­tio­ner. De fa­rer vild i ba­s­a­rens far­ve­ri­ge krin­kelkro­ge, fly­ver på ægte sil­ke­tæp­per og ny­der lam på grills­pyd og kry­dret te. DR2 LØR­DAG 20.00 ’ AN­NE & AN­DERS TILBAGE TIL RØD­DER­NE - IRAN’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.