MU­SE­NE OG ELEFAN

Det er ik­ke et me­dri­ven­de syn at se mænd bli­ve til mus og C trop­per vok­se sig til en stør­rel­se uden mod­stand

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez Her­lig eta­pe­sejr af Rod­ri­gu­ez, der lu­ske­de væk, mens Fuglsang og Bar­det kig­ge­de på hin­an­den. Så var dét løb kørt, og den 34- åri­ge spa­ni­er så sig al­drig tilbage.

DESIL­LU­SION

An­gre­be­ne kom. Til sidst. Men de var få og små. Som en slags ali­bi. Ik­ke no­get, der kun­ne spræn­ge lø­bets me­re og me­re fast­lå­ste ram­mer. El­ler tvin­ge Chris Froo­me lidt ud på spid­sen af sad­len.

Et skud i bøs­sen var der. Fra Con­ta­dor, Qu­in­ta­na og så­mænd og­så Vin­cen­zo Ni­ba­li. De tre store, der for 12 etaper si­den var at reg­ne for li­ge­mænd i ’ De fi­re sto­res’ kvar- tet. Men som ef­ter­hån­den er skå­ret ned til in­gen­ting og fest­fyld i et Tour de Fran­ce, som træn­ger hårdt til at sam­le kræf­ter­ne til den sid­ste march gen­nem Al­per­ne.

Ha­ve­grill

På en dag, der blev ind­ledt un­der en sol så glo­hed som en amoklø­ben­de ha­ve­grill og slut­te­de i sort­nen­de regn og hagl, var det hårdt at væ­re ud­for­drer til Chris Froo­me og Team Skys vels­mur­te ma­ski­ne.

Al­ber­to Con­ta­dor, med af­stand den bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter i det se­ne­ste tiår, for­søg­te sig med et an­trit, men det ka­rak­te­ri­sti­ske slan­ge­hug var om­trent så gif­tigt som en stål­orm.

Vin­cen­zo Ni­ba­li rej­ste sig af sad­len, men slog et hul uden in­dre over­be­vis­ning. Og selv om Nairo Qu­in­ta­na, den­ne el­lers så flyvsk in­si­ste­ren­de kla­trer, ti­me­de sit an­greb til det øje­blik, da Ri­chie Porte hav­de for­ladt fron­ten for at træ­de bag­læns på de sid­ste tre km, blev han spo­let ind af Ge­raint Tho­mas uden skæl­ven i be­ne­ne på no­get tids­punkt.

Dre­je­bog

Fi­re store bjer­ge var el­lers en dre­je­bog, der var til at for­stå. På pa­pi­ret kun­ne ned­kørs­len fra Port de Lens bru­ges til at sæt­te Chris Froo­mes se­mi- sva­ge tek­nik un­der pres af ri­si­ko­vil­li­ge rid­de­re som Alejan­dro Val­ver­de, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Al­ber­to Con­ta­dor, men in­gen skul­le ha­ve no­get klin­ket.

På pa­pi­ret lig­ne­de sid­ste op­stig­ning til Pla­teau de Beil­le en in­spi­re­ren­de kamp­plads for mænd med over­skud. Men blan­din­gen af var­me og slag­regn sup­ple­ret med mas­ser af kval­me­frem­kal­den­de ’ kø­re­tur’ de fo­re­gå­en­de da­ge har ta­get saft og kraft ud af fa­vo­rit­fel­tet i årets Tour.

I ste­det for at væ­re lagt i ben­lås af

Med vej­ret som ek­stra mod­stan­der var det ik­ke me­get, kon­kur­ren­ter­ne fik sat ind mod Chris Froo­me og hans stær­ke Sky- mand­skab på gårs­da­gens eta­pe. I ste­det var det lyk­ke­rid­de­ren Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, der snup­pe­de sej­ren for næ­sen af Jakob Fuglsang. Fo­to: Nils Meilvang, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.