Brug dom­me­dags­reg­nen

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS -

CY­KEL­SPORT ER IK­KE, hvad det har væ­ret. Tilbage i en tid, før vi blev stop­fodret med tv- billeder, før ra­di­okom­mu­ni­ka­tion og watt- tal var med til at dik­te­re lø­bets ryt­me, hav­de im­pro­vi­sa­tion et langt stør­re rå­de­rum. Der var og­så mas­ser af epi­so­der, som fi k lov til at pas­se­re uden en en­de­løs pa­la­ver om skrev­ne og uskrev­ne reg­ler. Som ik­ke blev kom­men­te­ret og fi ndelt i det me­re el­ler min­dre op­ly­ste fol­ke­dyb på de so­ci­a­le me­di­er.

Mens vi sad i et pres­se­telt på top­pen af Pla­teau de Beil­le og hør­te dom­me­dags­reg­nen trom­me mod ta­get, kom jeg til at tæn­ke på Tour de Fran­ce 1971 og en lig­nen­de eta­pe, hvor reg­nen væl­te­de ned. Det var i en tid, da Ed­dy Merckx eje­de ho­ved­par­ten af de løb, han stil­le­de op i. Og mod­stan­der­ne kæm­pe­de mod en over­magt, vi ik­ke vil­le kun­ne fat­te - el­ler ac­cep­te­re - den dag i dag.

Lu­is Ocaña var en ur­e­ger­lig vild­mand på en cy­kel. Der var ik­ke man­ge af kon­kur­ren­ter­ne, Merckx lod sig skræm­me af. Men li­ge net­op den span­ske mysti­ker var ik­ke så­dan at bli­ve klog på.

I Tour de Fran­ce 1971 før­te Ocaña an, da Merckx punk­te­re­de og promp­te blev an­gre­bet sam­men med Joop Zo­e­te­melk og Ber­nard The­ve­net. Merckx tab­te halvan­det mi­nut og yder­li­ge­re ot­te mi­nut­ter på grund af et ma­veon­de da­gen eft er igen. Ot­te mi­nut­ter! DET FOR­TÆL­LER NO­GET om den tids Tour de Fran­ce, at Merckx sva­re­de igen med modan­greb eft er­føl­gen­de, mens Ocaña med dan­ske Leif Mor­ten­sen som en fan­ta­stisk hjæl­pe­ryt­ter, fi k be­græn­set tidsta­bet til to mi­nut­ter.

Sam­men­lig­net med mo­der­ne cy­kel­sports re­gel­ret­te kon­trol­væ­sen, var det et gak­ket gø­g­ler­løb. Men det var og­så ufor­ud­si­ge­ligt og un­der­hol­den­de på en an­den må­de end i dag.

Da Tour de Fran­ce 1971 ram­te Py­re­næ­er­ne, kuli­mi­ne­re­de lø­bet med dom­me­dags­regn og et vildt an­greb fra Merckx på en ned­kør­sel, som skul­le bli­ve skæb­nesvan­ger for Ocaña. Den bel­gi­ske le­gen­de over­sat­se­de i et sving, og Ocaña tog sam­me skæ­ve linje og røg med. Ocaña nå­e­de ak­ku­rat at rej­se sig eft er sit styrt, in­den Joop Zo­e­te­melk kol­li­de­re­de med man­den i gult og tvang ham til at ud­gå af lø­bet med si­ne ska­der.

Når dom­me­dags­regn by­der sig til, er det med at væ­re frem­me i sko­e­ne. Især når mod­stan­de­ren er Chris Froo­me og et Team Sky- mand­skab, som har væ­ret det stær­ke­ste og mest ho­mo­ge­ne i år­gang 2015. DESVÆR­RE BLEV FROO­ME ik­ke for al­vor tvun­get ud af sin kom­fortzo­ne hver­ken på ned­kørs­ler el­ler på den af­slut­ten­de kla­tre­tur mod Pla­teau de Beil­le. Gan­ske symp­to­ma­tisk for en cy­kel­sport præ­get af for­sig­tig­hed og de­fen­siv tænk­ning. For­ment­lig og­så af stærkt be­græn­se­de mu­lig­he­der for at fy­re på fra fy- fy hyl­der­ne. Og så har Team Sky sat sig ret tungt på lø­bet med en styr­ke, in­gen rig­tig har mod på el­ler styr­ke til at sæt­te sig op imod. Det er fe­sent, for nu at si­ge det, som det er.

Godt halvvejs in­de i lø­bet er det kam­pen om de se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger på po­di­et, der re­elt er i gang. Det er der ik­ke me­get Tour- fe­ber i. Mest af alt en kold skul­der, set med pu­bli­kums øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.