HER ER RI­IS’ VEJ T

Hol­de­jer på ny? Ryg­ter­ne svir­rer, og Bjar­ne Ri­is gør ik­ke no­get for at slå dem ned. Den åben­ly­se mo­del er at kø­be sig ind på et hold. Et nyt ko­ster 100 mio. kr.

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - FREM­TIDS­PLA­NER Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Las­se Vø­ge Et nyt dansk stor­hold med Bjar­ne Ri­is og Bri­an Holm som sport­s­ligt an­ker og Saxo Bank- eje­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen som fi­nan­si­el bag­mand. Det ly­der som en våd drøm for man­ge cy­ke­len­tu­si­a­ster, men må­ske er det slet ik­ke så ure­a­li­stisk.

Bjar­ne Ri­is gør da hel­ler ik­ke no­get for at nedt­o­ne mu­lig­he­den. I de se­ne­re uger er der kom­met for­skel­li­ge an­tyd­nin­ger fra den tid­li­ge­re hol­de­jer, der ik­ke vil af­vi­se at gå ind i cy­kel­spor­ten igen – og me­get ger­ne med Bri­an Holm og Lars Sei­er som part­ne­re.

» Det ly­der da in­ter­es­sant, « si­ger Bjar­ne Ri­is til TV2, hvor han sam­ti­dig gi­ver ud­tryk for, at det vil væ­re en ære at ar­bej­de sam­men med Bri­an Holm, som har luf­tet sam­me tan­ke.

Bri­an Holm stik­ker i et lum­sk grin, da han bli­ver spurgt om mu­lig­he­den for et sam­ar­bej­de.

» Jeg har ef­ter­hån­den prø­vet en del i cy­kel­spor­ten, men jeg har ik­ke prø­vet at ar­bej­de sam­men med Bjar­ne som sport­s­di­rek­tør. Det kun­ne jeg da godt tæn­ke mig, « si­ger Bri­an Holm til BT.

Men ved du, om Bjar­ne Ri­is har gang i et kon­kret pro­jekt?

» Jeg ved ik­ke så me­get. Jeg hol­der kon­tak­ten med Bjar­ne, for vi er gam­le ven­ner. Men jeg ken­der ik­ke til no­get spe­ci­fikt, « si­ger Bri­an Holm.

Be­tin­gel­ser

Lars Sei­er Chri­sten­sen, der er en nær ven af Bjar­ne Ri­is og har væ­ret sponsor i ot­te år, ude­luk­ker ik­ke, at han kun­ne væ­re en del af et dansk­præ­get hold, men han frem­sæt­ter nog­le be­tin­gel­ser.

» Jeg er ik­ke af­vi­sen­de over for tan­ken, men det skal væ­re et pro­jekt, der med det sam­me er do­mi­ne­ren­de i top­pen af cy­kel­spor­ten. Vi har væ­ret en del af cykling i man­ge år, og det har væ­ret på øver­ste hyl­de. Det skal vi fort­sæt­te med, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen, der dog for­tæl­ler, at han me­get vel kan fort­sæt­te sam­ar­bej­det med Oleg Tin­kov på det hold, som Bjar­ne Ri­is i for­å­ret blev fy­ret fra. i sporten, og her pe­ger man dog på, at det lo­gi­ske vil væ­re, at Bjar­ne Ri­is med Lars Sei­er Chri­sten­sens pen­ge i ryg­gen kan få en frem­træ­den­de rolle på en lang ræk­ke hold i fel­tet. Sponsor­pen­ge er en no­to­risk man­gelva­re og med en check på 30- 40 mio. kr., som Saxo Bank tid­li­ge­re har vist sig vil­li­ge til at do­ne­re på år­lig ba­sis, er der man­ge, som vil slå dø­re­ne op – og­så selv om pen­ge­ne først kom­mer til ud­be­ta­ling, hvis Bjar­ne Ri­is får en frem­træ­den­de, end­da le­den­de rolle, på hol­det. Men det vil kræ­ve, at pro­jek­tet rent sport­s­ligt kan kon­kur­re­re med Tin­koff- Saxos nu­væ­ren­de ni­veau. Skul­le Bjar­ne Ri­is der­i­mod øn­ske at ska­be sit eget hold igen, vil det kræ­ve en helt an­der­le­des pen­ge­ind­sprøjt­ning – nær­me­re 100 mio. kr., og her vil Lars Sei­er Chri­sten­sen og Saxo Bank ik­ke væ­re en part­ner fra før­ste færd.

En fær­dig pak­ke

» Vi skal ik­ke væ­re med i no­get, der først skal lø­bes i gang. Vi skal præ­sen­te­res for en fær­dig pak­ke, før vi vil over­ve­je det, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Bjar­ne Ri­is har, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, ar­bej­det i kulis­sen på mu­lig­he­den i må­neds­vis – og­så før An­ti Do­ping Dan­mark of­fent­lig­gjor­de sin rap­port, der nok ud­råb­te Ri­is som vi­den­de om do­ping­mis­brug på sit hold, men som og­så gjor­de, at Ri­is gik fri af ka­ran­tæ­ne på grund af for­æl­del­ses­fri­sten. Rap­por­tens konklusion be­tød, at han var fri til at ka­ste sig over et nyt pro­jekt på trods af kri­ti­ske rø­ster fra ADD og cy­kel­spor­ten.

» Der er ik­ke no­get til hin­der for, at Bjar­ne kom­mer tilbage nu, « si­ger Bri­an Holm.

» Han er lidt li­ge som Chri­sti­a­nia. Al­le har en me­ning om det, men hvis man vir­ke­lig vil­le luk­ke det, var det nok sket, « si­ger Bri­an Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.