’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Bri­an Holm, om Bjar­ne Ri­is

Han er lidt li­ge som Chri­sti­a­nia. Al­le har en me­ning om det, men hvis man vir­ke­lig vil­le luk­ke det, var det nok sket

» Jeg skal ha­ve en snak med Oleg Tin­kov ef­ter Tou­ren, hvor vi ven­der mu­lig­he­der­ne. For os er det vig­tigt, at vi får den nød­ven­di­ge eks­po­ne­ring og kan gi­ve ud­valg­te kun­der en helt sær­lig op­le­vel­se. Det har vi mu­lig­he­den for her, og jeg er ik­ke me­get for at skøjte rundt mel­lem fle­re for­skel­li­ge, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Claus Hem­bo, der stod i spid­sen for det nu he­den­gang­ne Chri­sti­na Wat­che­s­mand­skab, der blev byg­get op om Mi­cha­el Ras­mus­sen, mel­der sig da og­så klar med det sam­me, hvis opkal­det fra Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen skul­le kom­me.

» Det kun­ne sag­tens fun­ge­re, det er jeg helt sik­ker på. Jeg hol­der rig­tig me­get af Lars Sei­er Chri­sten­sen. Han er bå­de dy­na­misk, spæn­den­de og med på den vær­ste. Så ja, det kun­ne væ­re me­get sjovt, « si­ger Claus Hem­bo.

BT har talt med fle­re kil­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.