Tre ve­je til et co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - KØ­BE SIG IND PÅ TOP­PEN OVER­TA­GE ET HOLD PÅ LA­VE­RE NI­VEAU BE­GYN­DE HELT FRA BUN­DEN

DEN MEST SAND­SYN­LI­GE

løs­ning for Bjar­ne Ri­is. Lars Sei­er Chri­sten­sen har fl ere gan­ge un­der­stre­get, at han som sponsor kun er in­ter­es­se­ret i at til­hø­re den ab­so­lut­te ver­den­stop eft er ot­te år i sporten. Han po­in­te­r­er og­så, at han ik­ke øn­sker at age­re start­ka­pi­tal – der skal alt­så væ­re et brug­bart pro­dukt fra før­ste dag, hvis Saxo Bank skal over­ve­je et sponsorat.

tid­li­ge­re fl ir­tet med Can­non­da­le, der er sam­men med Gar­min, mens hold som Lam­pre, EtixxQu­i­ck­Step og BMC og­så er mu­li­ge part­ne­re.

BJAR­NE RI­IS HAR

VIR­KER UMID­DEL­BART US­AND­SYN­LIGT.

Hvis Bjar­ne Ri­is skul­le over­ta­ge et Con­ti­nen­tal- el­ler ProCon­ti­nen­tal- hold, alt­så fra tred­je el­ler an­den ka­te­go­ri, vil det kræ­ve fl ere år, før han kan gø­re sin en­tre på den store sce­ne igen. Bjar­ne Ri­is har da og­så fl ere gan­ge sagt, at hvis han skal tilbage i cy­kel­spor­ten, skal det væ­re på hø­je­ste ni­veau. Lars Sei­er Chri­sten­sen vil hel­ler ik­ke væ­re in­ter­es­se­ret i at ka­ste pen­ge eft er et hold, der ik­ke er sik­ret ad­gang til Tour de Fran­ce, som står for over halv­de­len af den sam­le­de eks­po­ne­ring på år­s­plan.

DET ER EN

mu­lig­hed, men det er en langstrakt pro­ces, hvor Bjar­ne Ri­is ik­ke kan for­la­de sig på sponsor­kro­ner­ne fra Lars Sei­er Chri­sten­sen, før man har be­vist sit værd. BT har talt med en ræk­ke kil­der, der pe­ger på, at det er en stor op­ga­ve at ka­ste sig over. Føl­gen­de fem punk­ter skal op­fyl­des:

1. VI­SION OG IDEN­TI­TET

Der skal ud­ar­bej­des nog­le kla­re vi­sio­ner og nog­le am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger, der kan til­træk­ke de rig­ti­ge ryt­te­re, sponso­rer og me­d­ar­bej­de­re. Der skal ska­bes den ret­te op­mærk­som­hed om­kring pro­jek­tet.

2. 100 MIO. KR. I START­KA­PI­TAL

Fi­nan­si­el sty rke er en ab­so­lut nød­ven­dig­hed for at star­te et pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold. Der skal fi ndes en ho­ved­sponsor el­ler to, der er vil­li­ge til at in­ve­ste­re man­ge pen­ge i et hold. Og her snak­ker vi op imod 100 mil­li­o­ner kro­ner. Sponso­rer­ne skal bin­de sig for en fi re­årig pe­ri­o­de. » I bund og grund er det pri­mært et spørgs­mål om pen­ge. Det, der først og frem­mest skal til for at grund­læg­ge et cy­kel­hold, er pen­ge, « si­ger Claus Hem­bo, ejer af he­den­gang­ne Chri­sti­na Wat­ches- Ku­ma.

3. FIN­DE DE RET­TE FOLK

Næ­ste skridt er at sam­men­sæt­te det rig­ti­ge hold, og det er et kæm­pe ar­bej­de. Ud­over om­kring 25 cy­kel­ryt­te­re skal der an­sæt­tes om­kring 50 per­so­ner. Det dre­jer sig om sport­s­di­rek­tø­rer, me­ka­ni­ke­re, soig­n­eurs, læ­ger, mas­sø­rer, mar­ke­ting­folk og se­kre­tæ­rer.

4. MIN­DRE SPONSO­RER

En mas­se min­dre sponsora­ter skal på plads for at skaf­fe ud­sty r. Der skal la­ves aft aler med cy­kel­fa­bri­kan­ter, drik­ke­dunks­fa­bri­kan­ter, tøj­fa­bri­kan­ter osv. Der­u­d­over skal der skaff es last­bi­ler, ser­vi­ce­bi­ler og hold­bus­ser, hvil­ket som re­gel er en del af et sponsorat.

5. OR­GA­NI­SA­TO­RISK AR­BEJ­DE

Til slut ven­ter et stør­re sty kke or­ga­ni­sa­to­risk fo­d­ar­bej­de. Der skal ind­hen­tes en læn­ge­re ræk­ke li­cen­ser. Der skal blandt an­det ind­hen­tes bank­ga­ran­ti­er. Over for UCI skal man kun­ne do­ku­men­te­re, at der er kon­trakt med 15 ryt­te­re, som be­vi­se­ligt er sport­s­ligt kva­li­fi ce­ret til at kø­re på et af ver­dens 15 bed­ste hold.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.