Kusk slog et slag

De­butan­ter­ne stjal showet i FC Kø­ben­havns pligtsejr over Newtown. Kø­ben­hav­ner­ne skal kva­je sig ge­val­digt, hvis de ik­ke går vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

EU­RO­PA LEAGUE Men klub­ben jag­ter og­så eu­ro­pæ­isk suc­ces, hvor det i sid­ste sæ­son blev til del­ta­gel­se i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let. Og sam­me be­drift kan kø­ben­hav­ner­ne væ­re godt på vej mod at gen­ta­ge i den­ne sæ­son.

Fe­de­ri­co San­tan­dar er købt ind fra Gu­a­ra­ni i Pa­ragu­ay, Kas­per Kusk er hen­tet til fra Twen­te, Pe­ter An­ker­sen er le­jet i Red Bull Salz­burg, og Benja­min Ver­bic er købt i slo­ven­ske NK Cel­je. De tre sidst­nævn­te fi k al­le i aft es de­but i Te­lia Par­ken i den hvi­de FCK- trø­je i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tions­op­gø­ret mod wa­li­si­ske – og upå­ag­te­de – Newtown.

En kamp, hvor der på pa­pi- ret skul­le væ­re klas­se­for­skel mel­lem dan­sker­ne og wa­li­ser­ne. Men det holdt al­li­ge­vel hårdt.

Vi­ste hur­tigt si­ne ev­ner

ret fl ere mål, men jeg sy­nes langt hen ad vej­en, at vi gør det godt. Der mang­ler no­get i den sid­ste del af ak­tio­ner­ne. De par­ke­rer og­så bus­sen for­an må­let, og det gør det svært, men vi hav­de nok hå­bet på et mål el­ler to me­re, « sag­de FCKan­fø­rer Tho­mas Dela­ney til 3+ eft er op­gø­ret.

Pourié fi k mu­lig­he­den

Der var ik­ke kun de­butan­ter i star­top­stil­lin­gen hos Sol­bak­kens trop­per. Og­så en hjemvendt spil­ler var at fi nde i an­gre­bet. Et ska­des­pla­get FCK- mand­skab hav­de gi­vet mu­lig­he­den til ty­ske Mar­vin Pourié, der er vendt hjem til København eft er et le­je­op­hold i Sønderjyske. Un­der­vejs ram­te han over­lig­ge­ren og brænd­te en kæm­pe chan­ce i an­den halv­leg. Ind­til vi­de­re ty­der in­tet på, at ty­ske­ren står over for det læn­ge ven­te­de FCK- gen­nem­brud, selv­om chan­cer­ne sta­dig vil væ­re at fi nde for Pourié i de kom­men­de kam­pe.

Til gen­gæld var der gang i de­butantscor­in­ger­ne. Kas­per Kusk vi­ste sig godt frem kam­pen igen­nem, og med et kvar­ter igen fulg­te han i Ver­bi­cs fod­spor fra før­ste halv­leg. Nord­jy­den smæk­ke­de bol­den fl ot, fl adt ind i kas­sen.

En en­kelt streg i reg­nin­gen kom dog, da de­butan­ten Ver­bic måt­te la­de sig ud­skift e i over­ti­den af op­gø­ret eft er et sam­men­stød.

Det var de­butan­ter­nes af­ten, da FC København slog Newtown. Her ce­men­te­rer Kas­per Kusk sej­ren med sin scor­ing til 2- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.