Bul­ga­re­re blev sat i Beroe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EU­RO­PA LEAGUE Mål: 0- 1 Martin Al­bre­cht­sen ( 85.) Eft er at ha­ve lam­me­tæ­vet Ju­ve­nes/ Dog­o­na fra San Marino sam­let 11- 0 i for­ri­ge run­de var det på pa­pi­ret me­re kva­li­fi ce­ret mod­stand, Brøndby stod over for i an­den run­de af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen. Bul­gar­ske Beroe Sta­ra Za­gora vi­ste sig da og­så no­get svæ­re­re at få hul på for dan­sker­ne, der dog vandt 1- 0 på mål af Martin Al­bre­cht­sen.

Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank hav­de in­den kam­pen ud­talt, at han vil­le væ­re glad for at ta­ge et uaf­gjort re­sul­tat med hjem til Dan­mark. Men han fi k me­get me­re.

I be­gyn­del­sen skab­te Brøndby fl ere fi ne mu­lig­he­der, og spe­ci­elt Te­emu Puk­ki bur­de væ­re kom­met på mål- tav­len, da han sko­v­le­de en stor chan­ce over mål. Fin­ske Puk­ki var igen tæt på i an­den halv­leg, da han ele­gant lob­be­de bol­den på tvær­ri­b­ben.

For­løs­nin­gen kom for Brøndby fem mi­nut­ter før tid, da Martin Al­bre­cht­sen var truk­ket med frem fra for­sva­ret og blev mat­chvin­der for gæ­ster­ne på et for­nemt ud­ført ho­ved­stød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.