Ke­e­per- kar­ru­sel

FC København mel­des tæt på sven­ske Pär Hans­son, der er ud­set som af­lø­ser for Jo­han Wiland, der ryg­tes til Mal­mø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SVENSKERBYTTE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk je­mi@ sporten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe, TT

Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen En sven­sker for en sven­sker.

Det er sce­na­ri­et for FC København, hvis man skal tro den sven­ske avis Expres­sen, der mel­der den 34- åri­ge re- ser­ve­ke­e­per Jo­han Wiland tæt på et skif­te til mester­hol­det Malmö FF, der er på ud­kig ef­ter en er­stat­ning for dansk- sven­ske Ro­bin Ol­sen, som er ble­vet solgt til græ­ske PAOK, hvor Frank Ar­ne­sen er sport­s­di­rek­tør.

Det hul skal iføl­ge avi­sen ud­fyl­des af den 29- åri­ge må­l­mand Pär Hans­son, som ef­ter si­gen­de skul­le væ­re tæt på at bli­ve FCK- spil­ler. In­teres­sen har væ­ret der i et styk­ke tid, og må­l­man­den og FCK er an­gi­ve­ligt ble­vet eni­ge om de per­son­li­ge vil­kår.

Hels­ing­borg skul­le væ­re vil­lig til at slip­pe må­l­man­den al­le­re­de den­ne som­mer for at sik­re sig nog­le pen­ge i kas­sen, da Pâr Hans­son, der har spil­let fem kam­pe for det sven­ske lands­hold, har kon­trak­t­ud­løb til vin­ter og der­med kan for­la­de klub­ben kvit og frit.

I skyg­gen af Andersen

Bå­de FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken og chef­scout Jes­per Jans­son, der har en for­tid i net­op Hels­ing­borg som sport­s­chef, skul­le ha­ve set nær­me­re på Hans­son man- dag, da Hels­ing­borg tab­te 0- 1 til Djur­går­den.

Pär Hans­son kom­mer li­ge­som Wiland til at stå i skyg­gen af Step­han Andersen. Wiland var el­lers første­valg i fem sæ­so­ner, men i sid­ste sæ­son fik han ik­ke en ene­ste kamp i Su­per­liga­en.

I af­tes be­kræf­te­de FCK på Fa­ce­book, at et salg er un­der op­sej­ling, hvil­ket var år­sa­gen til, at han ik­ke var med mod Newtown i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen:

» Jo­han Wiland er ik­ke med i trup­pen, da der pt. er in­di­ka­tio­ner af, at han kan bli­ve solgt, og der­for vil vi gø­re ham en tje­ne­ste ved ik­ke at be­nyt­te ham, da han i gi­vet fald er ’ låst’ i eu­ro­pæ­i­ske kam­pe. «

Selv vil­le Wiland ik­ke kom­men­te­re ryg­ter­ne over for Expres­sen.

» Vi må se, om der kom­mer no­get kon­kret, og om der kom­mer no­get ud af snak­ken mel­lem klub­ber­ne. Det er alt, jeg kan si­ge li­ge nu. «

Iføl­ge Expres­sen er det kun de­tal­jer, der skil­ler Wiland fra et skif­te.

Jo­han Wiland kom til FC København i 2009, men ser nu ud til at væ­re for­tid. I ste­det er FCK tæt på at hen­te Pär Hans­son ( th.) i Hels­ing­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.