DRØM­MEN LE­VER

Den 21- åri­ge gol­f­ko­met Jor­dan Spieth le­ve­re­de godt spil i før­ste run­de af Bri­tish Open på St. An­drews i sin jagt på et Ma­jor- hat­tri­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HAT­TRI­CK- JAGT Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Jor­dan Spieth er på al­les læ­ber i gol­f­ver­de­nen i dis­se ti­der. Og ef­ter før­ste run­de af The Open Cham­pions­hip – bed­re kendt som Bri­tish Open – le­ver drøm­men om en Grand Slam for den 21- åri­ge gol­f­sen­sa­tion fort­sat.

Ame­ri­ka­ne­ren, der har ta­get sporten med storm, jag­ter et va­ske­æg­te Ma­jor- hat­tri­ck, ef­ter han tid­li­ge­re på året al­le­re­de har ryd­det bor­de­ne ved bå­de Ma­sters og US Open. Og ef­ter de før­ste 18 hul­ler på den le­gen­da­ri­ske ba­ne Old Cour­se på St. An­drews lig­ger den un­ge ame­ri­ka­ner da og­så godt til i top­pen.

Med en run­de i 67 slag, fem un­der ba­nens par, kun­ne Spieth gå i klubhu­set på en delt ot­ten­de­plads, kun to slag ef­ter den før­en­de, lands­man­den Dustin Jo­hn­son.

Jo­hn­son, der og­så hør­te til blandt de ab­so­lut­te for­hånds­fa­vo­rit­ter, blev ene­ste spil­ler, der i går kun­ne af­le­ve­re et sco­re­kort med en run­de i 65 slag. Dustin Jo­hn­son har le­ve­ret fle­re flot­te Ma­jor- resultater. Se­ne­st blev han num­mer to ved US Open ef­ter Jor­dan Spieth, men ame­ri­ka­ne­ren er end­nu al­drig endt øverst på re­sul­tat­tav­len. Der­for skab­te gårs­da­gens run­de for­stå­e­lig be­gej­string hos Jo­hn­son.

» Al­le ved, at vej­ret vil væ­re van­ske­ligt, så det var vig­tigt at få en god start og for­sø­ge at la­ve så man­ge bir­di­er som mu­ligt, « lød det fra Dustin Jo­hn­son til BBC ef­ter før­ste run­de. med så­dan en run­de er fan­ta­stisk, « for­tal­te Jor­dan Spieth til BBC.

Blan­det dansk dag

De dan­ske far­ver var og­så re­præ­sen­te­ret ved tur­ne­rin­gen. Tho­mas Bjørn gik de før­ste 18 hul­ler i den al­ler­før­ste bold på ba­nen. Og her be­gynd­te det frem­ra­gen­de for den ru­ti­ne­re­de dan­sker, der ik­ke spild­te ti­den i de go­de for­hold, ba­nen og vej­ret bød på fra mor­genstun­den. Ef­ter ot­te hul­ler var Bjørn fi­re un­der ba­nens par.

Desvær­re faldt ni­veau­et en smu­le på de no­get svæ­re­re sid­ste ni hul­ler. Tre bo­gey­er og en en­kelt bir­die blev det til på de sid­ste 10 hul­ler for Bjørn, der er ran­ge­ret som num­mer 94 i ver­den. Det til trods kun­ne dan­ske­ren glæ­de sig over en run­de i to slag un­der par og en delt 29. plads.

Til gen­gæld fik den tid­li­ge­re så su­veræ­ne ver­den­set­ter Ti­ger Woods en fæl start på tur­ne­rin­gen, han el­lers har vun­det he­le tre gan­ge tid­li­ge­re. Fi­re slag over ba­nens par pla­ce­rer Woods blandt de 10 ne­der­ste på re­sul­tat­lis­ten.

Den an­den dan­sker, der stil­ledr til start, Sø­ren Kjeldsen, kan glæ­de sig over at slå Woods med et en­kelt slag, men el­lers var før­ste run­de og­så en skuf­fen­de dag på kon­to­ret for ham.

Med en vej­r­ud­sigt der lover bå­de vind og regn i dag ser det van­ske­ligt ud for bå­de Kjeldsen og Woods, hvis de skal kla­re cut­tet på St. An­drews. End­nu vær­re ser det ud for den 57- åri­ge Sir Ni­ck Fal­do, der i år fejrer 25- års ju­bilæum for sin sejr på det my­ti­ske an­læg. Han ind­ta­ger nem­lig sid­ste­plad­sen.

21- åri­ge Jor­dan Spieth ( tv.) gik St. An­drews- ba­nen i Skot­land i 67 slag, fem un­der par, i før­ste run­de af Bri­tish Open. Det var gol­f­sen­sa­tio­nen godt til­freds med, men man­den, han gik sam­men med, Dustin Jo­hn­son ( th.), var end­nu me­re til­freds, da han som den ene­ste gik ba­nen i syv un­der par. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.