LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ISLAND 1. DELID, KLOK­KEN 21: 15 GROTTA FÅR PO­INT I KAM­PEN DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 00 SØNDERJYSKE FÅR PO­INT I KAM­PEN

I dag sky­des Su­per­liga­en en­de­lig i gang, og den kom­men­de su­per­liga- sæ­son skal der kun fi ndes én nedryk­ker, men hvem må ta­ge den tun­ge gang ned i 1. di­vi­son?

Spør­ger man book­ma­ker­ne, er det et ret åbent spørgs­mål. Al­le har dog su­per­liga- op­ryk­ker­ne fra Vi­borg som fa­vo­rit i odds om­kring 3,50, mens Ho­bro eft er sal­get af Mads Hvil­som nu er næst­stør­ste fa­vo­rit de fl este ste­der i odds om­kring fi re gan­ge pen­ge­ne på en nedryk­ning.

» Det bli­ver me­get tæt i bun­den af Su­per­liga­en i år, men grun­den til, at vi al­li­ge­vel har Vi­borg ne­derst er dels, at op­ryk­ker­ne al­tid har det svært, dels ser trup­pen ret ty nd ud set i for­hol­det til kon­kur­ren­ter­ne. En­de­lig er der selv­føl­ge­lig og­så usik­ker­he­den om, hvad træ­ner­skift et kom­mer til at be­ty de, « si­ger od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

TRÆ­NINGS­KAMP, KLOK­KEN 19: 30 GREUT­HER FÜRTH VIN­DER KAM­PEN

Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.