FUG­LEN FLØJ FOR­GÆ­VES

For tred­je år i træk måt­te Jakob Fuglsang fin­de sig i at væ­re li­ge ved og næ­sten på en Tour de Fran­ce- eta­pe

BT - - VOORZIJDE PAGINA - KE­DE­LIGT HAT­TRI­CK Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk TRE GAN­GE ØV

Jakob Fuglsang spil­le­de en af ho­ved­rol­ler­ne på gårs­da­gens store Py­re­næ­er- brag på Pla­teau de Beil­le – årets kon­ge­e­ta­pe i Tour de Fran­ce. Dan­ske­ren lå i ud­brud det me­ste af da­gen. Og først da span­ske Jo­aquim Rod­ri­gu­ez’ ( Ka­tusha) cir­ka syv ki­lo­me­ter fra må­let slog til med et af si­ne klas­si­ske slan­ge­hugs­ryk, måt­te Fuglsang slip­pe.

Dan­ske­ren måt­te i ste­det nø­jes med at kø­re over mål­stre­gen som num­mer to, et mi­nut og 12 se­kun­der ef­ter den span­ske vin­der. Der­med kun­ne den 30- åri­ge dan­sker no­te­re end­nu en an­den­plads til sit Tour- cv. Den tred­je af slagsen på tre år.

» Jeg er glad for, at jeg hav­de go­de ben i dag ( i går, red.), for i går ( ons­dag, red.) hav­de jeg vir­ke­lig dår­li­ge ben. Men når det er sagt, er det min tred­je an­den­plads i Tour de Fran­ce, og dem vil jeg ger­ne byt­te for en sejr, « sag­de Fuglsang med en blan­ding af til­freds­hed og skuf­fel­se i stem­men.

Vej­ret hjalp Rod­ri­gu­ez

Den 30- åri­ge sil­ke­bor­gen­ser spå­e­de el­lers sig selv go­de mu­lig­he­der for den før­ste Tour- sejr, da han til sidst sad tilbage med Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og Ro­main Bar­det ( AG2R). Men en tak­tisk fejl­vur­de­ring og en me­get lang­va­rig og hid­sig regn­by­ge blev skæb­nesvan­ger for Fuglsang.

» Bar­det vil­le ik­ke ar­bej­de. Det var og­så der­for, at jeg ik­ke straks kør­te ef­ter Rod­ri­gu­ez, da han stak af. Jeg vil­le ha­ve Bar­det til at luk­ke hul­let, for jeg tro­e­de, han bluf­fe­de. Men det gjor­de han så ty­de­lig­vis ik­ke, « sag­de Fuglsang og til­fø­je­de:

» Jeg hav­de egent­lig hå­bet, jeg var stær­ke­re end Rod­ri­gu­ez. De se­ne­ste par da­ge hav­de han ik­ke væ­ret spe­ci­elt godt kø­ren­de. Men det har sand­syn­lig­vis skyld­tes var­men. I dag faldt tem­pe­ra­tu­ren så plud­se­lig, og det var til hans for­del. «

Trods sit an­den­plads- hat­tri­ck har Fuglsang ik­ke op­gi­vet hå­bet om at bry­de for­ban­del­sen og kø­re først over mål­stre­gen i det­te års Tour.

» Jeg er frisk på at gø­re et for­søg på en se­ne­re eta­pe. Jeg har tænkt mig at prø­ve igen, når vi når Al­per­ne. «

FUGLSANGS AN­DEN­PLAD­SER 7. JULI 2013 – NI­EN­DE ETA­PE FRA SAINT- GIRONS TIL BAGNÈRES-DE- BIGORRE:

På den sid­ste stig­ning af en me­get dra­ma­tisk bjer­ge­ta­pe i Py­re­næ­er­ne stik­ker Jakob Fuglsang og den ir­ske Gar­min- ryt­ter Da­ni­el Martin af fra fa­vo­rit­grup­pen. Det lyk­kes dem at hol­de for­føl­ger­ne stan­gen ned ad den af­slut­ten­de ned­kør­sel. Desvær­re er Da­ni­el Martin for stærk i spur­ten, og Fuglsang ind­kas­se­rer sin før­ste Tou­ran­den­plads.

9. JULI 2014 – FEM­TE ETA­PE FRA YPRES TIL AREN­BERG PORTE DU HAI­NAUT:

På den fryg­te­de bro­sten­se­ta­pe spræn­ger Fuglsang sam­men med Asta­na- kam­me­ra­ten Vin­cen­zo Ni­ba­li og Belkin- ryt­te­ren Lars Boom Tour-fel­tet til ato­mer. Mens den for­re­ste trio ban­ker af sted, skvat­ter kon­kur­ren­ter­ne på de regn­vå­de pavéer. Til sidst stik­ker Boom af fra de to Asta­na- ryt­te­re, og Fuglsang må igen nø­jes med an­den­plad­sen.

16. JULI 2015 – 12. ETA­PE FRA LAN­NE­MEZAN TIL PLA­TEAU DE BEIL­LE:

Jakob Fuglsang ram­mer tid­ligt et stort ud­brud, der grad­vist bli­ver re­du­ce­ret, ind­til kun dan­ske­ren, Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( Ka­tusha) og Ro­main Bar­det ( AG2R) er tilbage. Med om­kring syv ki­lo­me­ter til mål stik­ker Rod­ri­gu­ez af fra si­ne føl­ge­s­ven­de. Fuglsang for­sø­ger at føl­ge med, men spa­ni­e­ren er den stær­ke­ste. Jakob Fuglsangs an­den­plads- hat­tri­ck i Tou­ren er en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.