Brø­let Blev slå­et ihjel

Lisa Holm dø­de af no­get, en an­den gjor­de mod hen­de, fast­slår fo­re­lø­big ob­duk­tions­rap­port

BT - - NYHE­DER - Ma­ria Chri­sti­ne Mad­sen ma­ma@ bt. dk

LISA- SA­GEN

En fo­re­lø­big ob­duk­tions­rap­port vi­ser nu, hvad der højst sand­syn­ligt ske­te, da den 17- åri­ge Lisa Holm blev dræbt i en la­de i det syd­ve­st­li­ge Sve­ri­ge i sid­ste må­ned.

Selv­om svensk po­li­ti­et ven­ter på, at den en­de­li­ge ob­duk­tions­rap­port er ud­ar­bej­det, før de mel­der no­get ud til of- fent­lig­he­den, be­kræft er kri­mi­nal­kom­mis­sær for po­li­ti­et i Sköv­de Lars Jo­hans­son over for Expres­sen, at Lisa Holm ik­ke har på­ført sig selv ska­der.

» Vi har mod­ta­get en fo­re­lø­big in­di­ka­tion af dødsår­sa­gen. Vi af­ven­ter sta­dig den en­de­li­ge ob­duk­tions­rap­port, men hun dø­de af no­get, en an­den har gjort mod hen­de. Den nøj­ag­ti­ge dødsår­sag vil jeg ik­ke ud­pe­ge, « si­ger han.

Sa­gen om den 17- åri­ge Lisa Holms for­svin­den sat­te Sve­ri­ge på den an­den en­de. Hun for­svandt søn­dag den 7. ju­ni, eft er hun hav­de få­et fri fra ar- bej­de og skrev til si­ne for­æl­dre, at hun var på vej hjem.

Men hun duk­ke­de al­drig op. I ste­det fandt man hen­des knal­lert stå­en­de for­an den café, hun ar­bej­de­de på. Med nøg­ler­ne sid­den­de i tæn­din­gen.

Fun­det død i en la­de

Fem da­ge eft er blev hun fun­det død i en la­de i den lil­le by Blom­berg i det syd­li­ge Sve­ri­ge.

En la­de ved en gård, som svensk po­li­ti nu be­kræft er, at den 35- åri­ge ho­ved­mistænk­te, en li­tau­i­ske gæ­ste­ar­bej­der, hav­de ad­gang til gen­nem sit ar­bej­de.

» Går­den til­hø­rer den virk­som­hed, han var an­sat ved, så der er ik­ke no­get mær­ke­ligt ved, at hun blev fun­det der, « si­ger Lars Jo­hans­son.

Eft er den un­ge kvin­de blev fun­det lig­gen­de død i la­den, an­holdt svensk po­li­ti to li­tau­i­ske brød­re og den æld­ste brors ko­ne og sig­te­de dem for hen­holds­vis drab og for at ha­ve haft kend­skab til dra­bet og dæk­ket over ger­nings­mæn­de­ne.

Ko­nen og den yng­ste bror er se­ne­re ble­vet løsladt, mens den æld­ste bror fort­sat sid­der va­re­tægts­fængs­let - mistænkt for at ha­ve dræbt Lisa Holm.

I lø­bet af drab­s­eft er­forsk­nin­gen har svensk po­li­ti ind­til vi­de­re afh ørt 400 per­so­ner og mod­ta­get op mod 900 hen­ven­del­ser.

» Vi ar­bej­der na­tur­lig­vis bredt og lå­ser os ik­ke fast på no­get. Men li­ge nu går det me­ste af ar­bej­det på man­den, der sid­der va­re­tægts­fængs­let på mi­stan­ke om at ha­ve be­gå­et dra­bet, « si­ger Lars Jo­hans­son til Expres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.