Til­ta­le: Ple­je­hjem­s­le­der skyld i be­bo­ers død

BT - - NYHEDER - BNB

En tid­li­ge­re le­der af ple­je­hjem­met Lol­lands­hus i Aal­borg er til­talt for groft at ha­ve for­sømt sit ar­bej­de i for­bin­del­se med en de­ment kvin­des død. Det skri­ver DR Nord­jyl­land.

Den 51- åri­ge ple­je­hjem­s­le­der be­slut­te­de den 29. ok- to­ber 2014 at fastspæn­de en 85- årig de­ment kvin­de til hen­des seng. Kvin­den dø­de i lø­bet af nat­ten, da hun blev kvalt i se­len. Le­de­ren blev ef­ter­føl­gen­de fy­ret.

Hvis en ple­je­hjems­bor­ger skal fastspæn­des, kræ­ver det en til­la­del­se fra kom­mu­nen, men den und­lod le­de­ren iføl­ge an­kla­ge­skrift et at skaff e, li­ge­som hun und­lod at sæt­te me­re per­so­na­le til at hol­de øje med den de­men­te kvin­de i lø­bet af nat­ten.

Ankla­ge­myn­dig­he­den vil ha­ve ple­je­hjem­s­le­de­ren straff et med en bø­de, da det ik­ke er kuty­me at straff e med fængsel i den ty­pe sa­ger, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti til DR Nyhe­der.

Sa­gen skal for ret­ten 18. au­gust.

Det var her på Lol­lands­hus, at den tragi­ske hæn­del­se fo­re­gik. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.