’ Jeg har al­le­re­de set Plu­to’

BT - - DEBAT - PLU­TO København Ø BØR­NE­CHECK Es­b­jerg

Flem­m­ing Franklin Fi­s­cher

Til­lyk­ke, råb­te de nør­de­de astro­fy­si­ke­re og klap­pe­de i de­res små hæn­der. Vi har set Plu­to! Som om det var no­get. Det gjor­de jeg al­le­re­de som barn i Dis­neys ver­den.

Ni år og mil­li­ar­der af dol­lar se­ne­re har man set læn­ge­re ud i uni­ver­set.

Men det hav­de da væ­ret me­re ri­me­ligt, om man så nær­me­re på for ek­sem­pel jor­den, på fat­tig­dom­men og mil­jø­et.

Så kan de astro­nør­der selv spa­re sam­men til de­res enormt kost­ba­re eks­pe­ri­men­ter og le­de eft er ET. Be­va­res, man kun­ne le­de eft er in­tel­li­gent liv, og det fi ndes ik­ke på jor­den.

Gun­ner M. Pe­der­sen

Bå­de Den­nis Flydt­kjær ( DF) og Lou­i­se Scha­ck El­holm ( V) samt man­ge an­dre om­ta­ler bør­ne­check­en som en so­ci­al ydel­se, hvil­ket jeg me­ner er for­kert, da det er en skat­te­tek­nisk ydel­se.

Bør­ne­check­en blev ind­ført i 1984 som afl øser for et fradrag på selvan­gi­vel­sen, da det­te fradrag jo gav mest til dem, der be­tal­te top­skat. Hvis man kun hav­de væ­ret skat­teplig­tig et halvt år, for­moder jeg, at man kun fi k halvt fradrag.

Jeg for­moder og­så, at man i dag ik­ke får bør­ne­pen­ge for et år, hvis man kun har væ­ret i lan­det i 2 må­ne­der, men jeg mang­ler en for­kla­ring på, hvor­dan det fungerer.

Det ly­der lidt dra­stisk, når man ta­ler om, at ud­læn­din­ge får bør­ne­pen­ge fra dag et. Mig be­kendt ud­be­ta­les de kvar­tals­vis.

Er det vir­ke­li­ge pro­blem ik­ke, at EU og­så be­trag­ter ydel­sen som en so­ci­al ydel­se og be­hand­ler den eft er de re­le­van­te ’ so­ci­a­le’ pa­ra­graff er i ste­det for nog­le ’ skat­te­tek­ni­ske’ pa­ra­graff er?

Nasas rum­far­tøj har ta­get billeder af dværg­pla­ne­ten Plu­to. Her er Dis­neys ud­ga­ve ( tv.). Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.