Ja, land­bru­get er pla­get af gæld

BT - - DEBAT - RAS­MUS NORDQ­VIST Er­hvervsord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

pres­set øko­no­misk. Nog­le le­ver så­gar på ban­ker­nes nå­de og er kom­met ud i en gælds­spiral, som er uhen­sigts­mæs­sig for al­le. Sid­ste år var der fl ere land­mænd, som føl­te sig pres­set til at om­læg­ge fra øko­lo­gi til kon­ven­tio­nelt land­brug. Bl. a. mæl­kebøn­der. Og nu vi­ser nye tal, at det er de øko­lo­gi­ske mæl­kebøn­der, der kla­rer sig bedst. Vi går ind for en 100 pro­cent øko­lo­gisk om­læg­ning af land­bru­get, og den ud­vik­ling skal

LAND­BRU­GET ER VIR­KE­LIG

sta­ten selv­føl­ge­lig gå ind og støt­te. Vi ken­der fi nan­si­el sta­bi­li­tet, som er vant til at gå ind og hjæl­pe ban­ker, som ik­ke kan kla­re sig selv. Det lig­ner den si­tu­a­tion, man­ge store land­brug be­fi nder sig i, hvor de skyl­der vold­som­me be­løb.

at sta­ten får mu­lig­hed for at gå ind og op­kø­be de gælds­pla­ge­de land­brug og hjæl­pe dem med om­læg­nin­gen til øko­lo­gi og even­tu­elt gø­re dem min­dre. Så kan fl ere nye land­mænd kom­me ind og dri­ve min­dre land­brug, hvil­ket vil be­ty­de til­fl yt­ning og ar­bejds­plad­ser

DER­FOR FO­RE­SLÅR VI,

til landzo­ner­ne i Dan­mark.

gø­re op med ban­ker­nes oft e lidt kort­sig­te­de stra­te­gi­er for land­bru­get og ska­be en lang­sig­tet, bæ­re­dyg­tig øko­lo­gisk ud­vik­ling. De kon­ven­tio­nel­le slag­te­ri­er fl yt­ter de­res pro­duk­tion ud af Dan­mark, og der­for må vi sat­se på en bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, som kan ska­be nye mu­lig­he­der og ar­bejds­plad­ser. Vi ta­ler ik­ke om en tvangsom­læg­ning, men om en grup­pe land­mænd, som desvær­re er så pres­se­de øko­no­misk, at de­res land­brug er uhold­bart, og det er dem, vi vil hjæl­pe.

VI FOR­SØ­GER AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.