Nej, bor­ger­ne skal ik­ke be­ta­le

BT - - DEBAT - THO­MAS SØ­BY Che­fø­ko­nom, Land­brug & Fø­de­va­rer

hem­me­lig­hed, at land­bru­get i dag be­fi nder sig i en re­la­tiv dyb kri­se. Gæl­den er høj, og pri­ser­ne på land­brugs­va­rer er la­ve. Det vil si­ge, at man­ge land­mænd har en høj gæld og lav ind­tje­ning. Men tan­ken om, at sta­ten skal gå ind og op­kø­be og ud­styk­ke land­brug, er en mis­for­stå­el­se. Vi bør ik­ke tør­re reg­nin­gen af på sta­ten og skat­tey­der­ne. Det er land­mæn­de­ne, der har op­ta­get de­res gæld, og det er og­så land­mæn­de­ne, der skal be­ta­le

DET ER IN­GEN

den. Vi er eni­ge med Al­ter­na­ti­vet i, at de dår­lig­ste drift smæs­si­ge land­brug skal af­vik­les. Ba­re ik­ke af sta­ten, men der­i­mod af pri­va­te land­mænd el­ler in­ve­sto­rer, som er me­re suc­ces­ful­de.

så der er in­gen grund til, at sta­ten nu skal be­dri­ve land­brug. Land­bru­get bør i ste­det sæt­tes fri. Vi skal ska­be nog­le pro­duk­tions- og ram­me­vil­kår, som min­der om dem, vo­res uden­land­ske kon­kur­ren­ter har. Pen­ge­ne skal tje­nes, før gæl­den kan be­ta­les, så grund­læg­gen­de skal vi gø­re land­bru­get i stand til at tje­ne pen­ge.

STA­TEN FYL­DER RI­GE­LIGT,

land­bru­get over en kam og si­ger, at al­le er i kri­se. Det pas­ser ik­ke. Vi har sta­dig man­ge dyg­ti­ge land­mænd, som tje­ner pen­ge. Des­u­den tror jeg ik­ke, vi kan få små land­brug til at væ­re le­ve­dyg­ti­ge på et glo­balt mar­ked. Det vir­ker lidt som om, Al­ter­na­ti­vets po­li­tik over­ser eks­por­ten. Øko­lo­gi er godt, men ud­gør kun 1,5 pro­cent af vo­res eks­port. Vi glæ­der os over, at øko­lo­gi­en er i frem­drift , og eft er­spørgs­len sti­ger bå­de her­hjem­me og glo­balt. Det er på den må­de, øko­lo­gi­en skal ud­vik­le sig og vok­se så skal pro­duk­tio­nen nok føl­ge med.

AL­TER­NA­TI­VET SKÆ­RER HE­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.