DF VIL STRAF­FE UD­SEND­TE LÆ­GER

Læ­ger Uden Græn­sers ud­send­te ri­si­ke­rer at kom­me i klem­me

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Bjør­na­ger og Hen­rik Jen­sen BNB

NYT FOR­SLAG

Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slår at kri­mi­na­li­se­re nød­hjælps­ar­bej­de, som kom­mer ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner til go­de – og der­med ri­si­ke­rer ud­send­te fra den ver­den­s­oms­pæn­den­de or­ga­ni­sa­tion Læ­ger Uden Græn­ser at bli­ve straf­fet.

» Po­ten­ti­elt vil vo­res ud­send­te kun­ne bli­ve straf­fet, for vi ope­re­rer li­ge præ­cis de ste­der, som man tæn­ker på her, nem­lig Sy­ri­en og Irak. Jeg har svært ved at se, hvor­dan man vil skel­ne mel­lem, om det at yde læ­ge­hjælp til et men­ne­ske er at støt­te ter­r­o­ri­ster el­ler ej. Men jo, i prak­sis vil det få ind­virk­ning på de af vo­res ud­send­te, der ud­fø­rer hu­ma­ni­tært ar­bej­de i dis­se om­rå­der, « si­ger di­rek­tø­ren i den dan­ske af­de­ling af Læ­ger Uden Græn­ser, Mi­cha­el Gyl­ling Ni­el­sen, som har haft lej­lig­hed til at nær­stu­de­re ud­mel­din­gen fra Dansk Fol­ke­par­ti.

Norsk for­bil­le­de

Blå bloks stør­ste par­ti fo­re­slår en til­fø­jel­se til ter­r­or­lov­giv­nin­gen, som ef­ter norsk for­bil­le­de blandt an­det vil gi­ve mu­lig­hed for at straf­fe per­so­ner, der yder hu­ma­ni­tær bi­stand til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det skal der­med bli­ve let­te­re at døm­me så­kald­te Sy­ri­en- kri­ge­re, når de un­der dæk­ke af nød­hjælps­ar­bej­de dra­ger i krig, så­dan som man har op­le­vet det i Nor­ge.

Sam­ti­dig un­der­stre­ger Dansk Fol­ke­par­ti dog, at det skal væ­re op til dom­sto­le­ne at vur­de­re, om nød­hjælps­ar­bej­det vir­ke­lig har ka­rak­ter af ’ re­el støt­te til Is­la­misk Stat’.

Læ­ger Uden Græn­ser sen­der hvert år mel­lem 80 og 100 læ­ger, sy­geple­jer­sker og lo­gi­stik­me­d­ar­bej­de­re ud til ver­dens brænd­punk­ter for at yde hu­ma­ni­tær bi­stand, her­un­der og­så om­rå­der som Sy­ri­en, Irak og Ga­za- stri­ben, hvor en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner på ve­st­li­ge lan­des ter­r­or­li­ster hol­der til.

Men Læ­ger Uden Græn­ser for­hol­der sig al­tid neut­ral og ta­ger ik­ke stil­ling i po­li­ti­ske kon­flik­ter, for­kla­rer den dan­ske di­rek­tør. » Vi ta­ger ud- gangs­punkt i læ­ge­løf­tet, der hand­ler om, at al­le har ret til hjælp. Så­dan har det al­tid væ- ret i Læ­ger Uden Græn­ser, og så­dan vil det al­tid væ­re. Uaf­hæn­gigt af hvad man måt­te be­slut­te af love her­hjem­me i Dan­mark, « si­ger Mi­cha­el Gyl­ling Ni­el­sen.

Rej­ser ud al­li­ge­vel

LØR­DAG 18. JULI 2015 Han tviv­ler der­med og­så på, at or­ga­ni­sa­tio­nens ud­send­te vil­le tø­ve med at rej­se ud, hvis Dansk Fol­ke­par­tis for­slag blev til lov.

» De folk, der ta­ger ud med Læ­ger Uden Græn­ser, gør det af klart hu­ma­ni­tæ­re år­sa­ger og med et øn­ske om at hjæl­pe an­dre. Selv­føl­ge­lig skal man al­tid over­ve­je, om man over­træ­der na­tio­nal lov­giv­ning, men i ud­gangs­punk­tet så øn­sker vo­res folk at udføre hu­ma­ni­tært ar­bej­de på neut­ral ba­sis, « si­ger Mi­cha­el Gyl­ling Ni­el­sen.

Hvis DFs for­slag bli­ver ved­ta­get, ri­si­ke­rer Læ­ger Uden Græn­sers ud­send­te læ­ger at bli­ve straf­fet, hvis de yder hu­ma­ni­tær hjælp til ter­r­o­ri­ster. Her er det en sår­et sy­risk pi­ge, der får hjælp. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.