’’ K støt­ter DF: Man må ik­ke ha­ve re­la­tio­ner til ter­r­o­ri­ster

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Vi ta­ger ud­gangs­punkt i læ­ge­løf­tet, der hand­ler om, at al­le har ret til hjælp

NØD­HJÆLP

Det er må­let og mo­ti­vet med at rej­se til Irak el­ler Sy­ri­en, der er af­gø­ren­de for, om en dan­sker skal kun­ne straf­fes.

Så­dan si­ger De Kon­ser­va­ti­ves in­te-

Mi­cha­el Gyl­ling Ni­el­sen, Læ­ger Uden Græn­ser gra­tions­ord­fø­rer Na­ser Kha­der, ef­ter at Dansk Fol­ke­par­ti i går fo­re­slog at straf­fe folk, der yder nød­hjælp til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner.

» Jeg me­ner, at vi skal gå ef­ter al­le dem, der støt­ter or­ga­ni­sa­tio­ner på ter­r­or­li­sten. Så hvis du ek­sem­pel­vis støt­ter Is­la­misk Stat øko­no­misk, med nød­hjælps­ar­bej­de el­ler del­ta­ger i krig med dem, skal det væ­re straf­bart. Der må ik­ke væ­re no­gen re­la­tio­ner til or­ga­ni­sa­tio­ner på ter­r­or­li­sten, « si­ger han.

Knivskar­pe

Na­ser Kha­der un­der­stre­ger dog, at po­li­ti­ker­ne skal væ­re knivskar­pe, når de ud­for­mer den nye lov, så man und­går, at ek­sem­pel­vis ud­send­te fra Læ­ger Uden Græn­ser el­ler an­dre nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner straf­fes.

Det hand­ler om at gø­re det mu­ligt at straf­fe dem, der be­vidst yder støt­te til en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, så de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner har in­tet at fryg­te, si­ger han:

» Hvis de fal­der over en sår­et ter­r­o­rist, så skal de selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re si­ge, ’ du er ter­r­o­rist, dig gi­der vi ik­ke hjæl­pe’. Det er må­let med at ta­ge der­ned, der er vig­tigt. Må­let for Læ­ger Uden Græn­ser og an­dre hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner er at hjæl­pe hu­ma­ni­tært, og det skal ik­ke væ­re straf­bart. Men ta­ger man der­ned med det mål at hjæl­pe Is­la­misk Stat på den ene el­ler den an­den må­de, skal det væ­re straf­bart, « si­ger Na­ser Kha­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.