Kok­ke gafl er job

Ho­tel­ler og spi­se­ste­der har skabt fl est nye job si­den kri­sen

BT - - NYHEDER - An­ders Buch- Lar­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­e­rau FLE­RE GÆ­STER

BESKÆF­TI­GEL­SE

Mens man­ge bran­cher har måt­tet spæn­de liv­rem­men ind un­der fi nanskri­sen, er det si­den 2008 gå­et frem for ho­tel- og re­stau­ra­tions­bran­chen.

Det vi­ser en analyse fra bran­che­for­e­nin­gen Ho­re­s­ta, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Med over 10.000 nye job og en pro­cen­vis frem­gang på 11,9 pct. læg­ger sek­to­ren sig i front, når det gæl­der pri­vat be­skæft igel­se si­den kri­sen. Kun på un­der­vis­nings­om­rå­det er der kom­met et til­sva­ren­de an­tal nye job, men vel at mær­ke i off ent­ligt re­gi.

Ho­re­st­as adm. di­rek­tør Katja K. Øster­gaard ud­ta­ler til Jyl­lands- Po­sten, at tal­le­ne kan skyl­des No­ma- eff ek­ten. Alt­så at dansk gastronomi har få­et fl ere dan­ske­re til bå­de at åb­ne nye spi­se­ste­der og ik­ke mindst be­sø­ge dem.

Spis brød til

Pro­fes­sor og ar­bejds­mar­keds­for­sker Ralf An­dreas Wil­ke fra CBS ta­ger dog ud­vik­lin­gen med et gran salt.

Han for­kla­rer, at job i re­stau­ra­tions­bran­chen er let­te at ska­be, men oft e for­svin­der li­ge så let igen, og at man­ge af de oft e lav­t­løn­ne­de an­sat­te sand­syn­lig­vis kom­mer fra an­dre lan­de end Dan­mark.

Tek­no­lo­gi er sun­de­re

» Det er en fl ot frem­gang, men hvis den hur­tigst vok­sen­de sek­tor ek­sem­pel­vis var tek­no­lo­gibran­chen, vil­le det væ­re bed­re for det dan­ske ar­bejds­mar­ked og den dan­ske øko­no­mi, « si­ger han til Jyl­lands- Po­sten og frem­hæ­ver, at sek­to­rer som han­del, trans­port og in­du­stri si­den fi nanskri­sen har sagt far­vel til me­re end 100.000 an­sat­te.

har væ­ret en tur i gyn­ger­ne og kar­ru­sel­ler­ne i Ti­vo­li, der igen i 2014 var top­sco­rer på Vi­sit Den­marks at­trak­tions­li­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.