Blodrø­de mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TI- UD­GIF­TER

1.177.833 kro­ner. Så man­ge pen­ge har Nord­jyl­lands Po­li­ti si­den 2010 be­talt en læ­ge for at ta­ge blod­prø­ver og la­ve an­det sund­heds­fag­ligt ar­bej­de i po­li­tik­red­sen.

Og hos Østjyl­lands Po­li­ti måt­te man pun­ge ud med 15.790 kro­ner til en aar­hu­si­ansk læ­ge for om­kring halvan­den ti­mes na­t­a­r­bej­de i de­ten­tio­nen, skri­ver DR.

Pri­ser­ne er be­mær­kel­ses- vær­digt hø­je, me­ner Kim Øster­gaard, pro­fes­sor og for­sker i off ent­li­ge og pri­va­te sam­ar­bej­der på Syd­dansk Uni­ver­si­tet: » Når læ­ger ud­fø­rer fl ere for­skel­li­ge ydel­ser, bli­ver af­reg­nin­gen, hvad der fo­re­kom­mer uri­me­ligt høj. Set fra skat­te­bor­ger­nes syns­punkt er det hel­ler ik­ke hen­sigts­mæs­sigt, at der ik­ke er loft over pri­sen på blod­prø­ver. Det fo­re­kom­mer un­der­ligt, at po­li­ti­et ik­ke er me­re skar­pt på det her om­rå­de, « si­ger han til DR. I Østjyl­land og Nord­jyl­land, hvor læ­ge­reg­nin­ger­ne har væ­ret me­get hø­je, afl øn­nes læ­ger­ne eft er, hvor me­get de har la­vet. An­dre ste­der får læ­ger­ne en fast ti­me­løn. Der ar­bej­des på en bil­li­ge­re løs­ning, hvor læ­ge­løn­nin­ger­ne har­moni­se­res lan­det over. Læ­ger­ne ud­fø­rer ar­bej­det i de­res fri­tid og får alt­så løn­nen for ar­bej­det ved po­li­ti­et ved si­den af de­res nor­ma­le fuld­tids­ar­bej­de. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.