Un­der­skud på e- græn­se­han­del

BT - - NYHEDER -

Der går fær­re or­drer ind i lan­det end ud, og det gi­ver uba­lan­ce i øko­no­mi­en.

E- HAN­DEL

Græn­se­han­del har tra­di­tio­nelt væ­ret lig med en tur til den ty - ske græn­se, men med in­ter­net­tet fo­re­går man­ge ud­land­s­ind­køb nu di­rek­te fra stu­ens so­fa.

En ny analyse og be­folk­nings­un­der­sø­gel­se for Dansk Er­hverv vi­ser, at Dan­mark er det land, som hand­ler næst­mest på net­tet. Kun bri­ter­ne hand­ler me­re. Til gen­gæld er dan­sker­ne ihær­di­ge til at kø­be va­rer fra uden­land­ske net­bu­tik­ker.

Me­re præ­cist fo­re­går godt hvert fj er­de dan­ske in­ter­ne­tind­køb i en uden­land­sk webs­hop. Det sva­re­de i 2014 til et be­løb på godt 20 mia. kr., og selv om der for for­bru­ger­ne er mas­ser at pen­ge at spa­re på den di­gi­ta­le græn­se­han­del, med­fø­rer det og­så et dansk un­der­skud i e- han­dels­ba­lan­cen, for­kla­rer po­li­tisk kon­su­lent i Dansk Er­hverv Ma­rie Lou­i­se Thor­sten­sen.

» Det er ik­ke et pro­blem i sig selv, at man hand­ler i ud­lan­det. Pro­ble­met er, at vi ik­ke får pen­ge­ne den an­den vej, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Hvor de­tail­hand­len de se­ne­ste år har stå­et lidt i stam­pe om­sæt­nings­mæs­sigt, har e- hand­len haft to­cif­re­de væk­stra­ter. Det kun­ne væ­re godt, hvis væk­st­om­rå­det kan sæt­te skub i øko­no­mi­en, men så gæl­der det og­så om at gø­re det at­trak­tivt at hand­le i de dan­ske web­bu­tik­ker og ik­ke kun ud af lan­det. «

Hun for­kla­rer, at især hø­je om­kost­nin­ger gør det svært for de dan­ske bu­tik­ker at kon­kur­re­re med de uden­land­ske.

Der­for eft er­ly­ser Dansk Er­hverv at styr­ke kon­trol­len med uden­land­ske net­bu­tik­ker, der eft er EU- reg­ler skal be­ta­le dansk moms, hvis de år­ligt fak­tu­re­rer for me­re end 280.000 kr. til dan­ske adres­ser. BNB

Si­den fi­nanskri­sen er ho­te­log re­stau­ra­tions­bran­chen den sek­tor, som har skabt flest nye job. Ar­bejds­mar­keds­for­sker me­ner dog, at tal­le­ne skal ta­ges med et gran salt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.