’ Bat­man­mor­de­ren’ kan få døds­straf

BT - - NYHEDER -

MAS­SE­MOR­DER

De næ­ste uger vil af­gø­re Ja­mes Hol­mes skæb­ne. Skal ’ Bat­man­mor­de­ren’ dø el­ler slip­per han med en fængsels­straf?

I går mor­ges blev den 27- åri­ge ame­ri­ka­ner kendt skyl­dig i over­lagt drab ef­ter at ha­ve dræbt 12 per­so­ner i en bi­o­gr­af­sal. Han blev sam­ti­dig kendt skyl­dig i fle­re til­fæl­de af drabs­for­søg, da han sår­e­de 70 per­so­ner.

Mas­sa­kren fo­re­gik i 20. juli 2012 i en bi­o­graf i by­en Au­r­ora i den ame­ri­kan­ske del­stat Col­ora­do un­der en mid­nats­vis­ning af Bat­man- fil­men ’ The Dark Knight Ri­ses’. Ik­lædt skud­sik­ker vest, gas­ma­ske og au­to­mat­vå­ben gik Ja­mes Hol­mes til an­greb på en st­u­ven­de fuld bi­o­gr­af­sal med skud fra tre for­skel­li­ge au­to­mat­vå­ben og tå­re­gas- gra­na­ter.

Ja­mes Hol­mes blev an­holdt på par­ke­rings­plad­sen for­an bi­o­gra­fen kort tid ef­ter sky­de­ri­et.

Un­der af­si­gel­sen af ken­del­sen tors­dag var rets­sa­len i Au­r­ora fyldt med sår­e­de og fle­re på­rø­ren­de til de dræb­te. Det var en let­tel­sens dag, lød det fra fle­re af dem:

» Jeg vid­ste ik­ke, hvor­dan jeg vil­le re­a­ge­re på at væ­re her, men det har væ­ret så­dan en let­tel­se for mig. Der er ret­fær­dig­hed til, « sag­de Jansen Yo­ung, kæ­re­ste til den dræb­te Jo­nat­han Blunk, til CNN ef­ter dom­men.

Mo­de­ren til den dræb­te Jes­si­ca Ghawi kun­ne hel­ler ik­ke skju­le sin til­freds­hed med dom­men:

» Vi er gla­de for, at det her dyr, det her mon­ster, al­drig skal se dags­lys igen, « lød det fra San­dy Phil­lips.

Næg­ter sig skyl­dig

Ja­mes Hol­mes har un­der he­le rets­sa­gen næg­tet sig skyl­dig med hen­vis­ning til, at han var sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket. Men det ar­gu­ment holdt ik­ke for­an jury­en, der nu skal ud­må­le straf­fen.

Man for­ven­ter, at stra­fud­må­lin­gen vil fin­de sted in­den for de næ­ste to uger. Hol­mes’ for­æl­dre har ik­ke talt med jour­na­li­ster, men de har skre­vet to åb­ne bre­ve med bøn­ner om, at de­res søn slip­per for døds­straf.

’ Han er ik­ke et mon­ster. Vi me­ner, at døds­straf er moralsk for­kert, sær­ligt når den straf­fe­de er psy­kisk syg,’ skri­ver de i et åbent brev til Den­ver Post.

Døds­straf­fen er ik­ke ble­vet be­nyt­tet i Col­ora­do si­den 1979. BNB

Ja­mes Hol­mes blev i går kendt skyl­dig i 12 drab. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.