FOR­BUD MOD CIR­KU­SE­LE­FANT

BT - - NYHEDER - Jens Ejsing BNB

DYR I CIR­KUS

Et liv som ar­tist i et om­rej­sen­de cir­kus er ik­ke et godt liv for en ele­fant.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra så­vel for­man­den for Det Dy­re­e­ti­ske Råd som Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, der ik­ke ale­ne vil ha­ve ele­fan­ter, men og­så sølø­ver og ze­bra­er for­budt som cir­kus­dyr.

Næ­sten 30.000 dan­ske­re er eni­ge og har si­den april skre­vet un­der på en on­li­ne- un­der­skrif­tind­sam­ling, hvor Dy­re­nes Be­skyt­tel­se kræ­ver, at ele­fan­ter, ze­bra­er og sølø­ver ak­ku­rat som an­dre vil­de dyr bli­ver for­budt i cir­kus her­hjem­me. Si­den 1960er­ne har de tre ar­ter væ­ret de ene­ste vil­de dyr, det er mu­ligt at bru­ge i cir­kus i Dan­mark.

Tram­pe­de på en bil

De­bat­ten om vil­de dyr i cir­kus i Dan­mark er blus­set op igen, ef­ter at tre ele­fan­ter fra Cir­kus Are­na i sid­ste we­e­kend i Kar­re­bæks­min­de på fri fod skab­te pa­nik og blandt an­det tram­pe­de på en bil. Ele­fan­ter­ne løb op­hid­se­de rundt mel­lem de man­ge til­sku­e­re, der var mødt op for at se tyk­hu­der­ne ta­ge de­res år­li­ge bad ved stran­den i Kar­re­bæks­min­de.

Iføl­ge for­man­den for Det Dy­re­e­ti­ske Råd, Bengt Holst, har vil­de dyr ’ ik­ke no­get at gø­re i et om­rej­sen­de cir­kus’. Dels er det svært at til­by­de dem or­dent­li­ge for­hold, når de er på tur­né. Dels kan ele­fan­ter væ­re far­li­ge, når de op­fø­rer sig som i Kar­re­bæks­min­de.

» Og så bru­ger man de vil­de dyr til et for­mål, der ik­ke hel­li­ger mid­let. Man gør dem til klov­ne og ar­ti­ster. Man respek­te­rer jo ik­ke dy­re­ne, som de er. Man for­mid­ler ik­ke, hvor fan­ta­stisk et dyr ele­fan­ten er på si­ne eg­ne præ­mis­ser. Man for­mid­ler, hvad det kan på men­ne­skers præ­mis­ser. Det er ik­ke na­tur­ligt, « si­ger han.

Men er en ele­fant ik­ke et do­mesti­ce­ret dyr på sam­me må­de som for ek­sem­pel en he­st, der ger­ne må bru­ges i cir­kus?

» Ele­fan­ter er ik­ke do­mesti­ce­re­de. De er træ­ne­de. For at væ­re do­mesti­ce­re­de skal de ha­ve væ­ret gen­nem en må­l­ret­tet avls­ind­sats ge­ne­ra­tion ef­ter ge­ne­ra­tion, hvor der er ble­vet av­let ef­ter helt be­stem­te egen­ska­ber så­som at fjer­ne fryg­ten for men­ne­sker. Selv om en ele­fant er tæm­met, er den ik­ke do­mesti­ce­ret, « for­kla­rer han.

Der­for er det no­get an­det med en he­st?

» Ja, den er frem­bragt med det mål for øje at tje­ne os men­ne­sker i et vist om­fang, « si­ger Bengt Holst, der og­så er vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo.

Dyr­læ­ge i Dy­re­nes Be­skyt­tel­se Yvon­ne Jen­sen ser det som et ud­tryk for tra­di­tio­ner, at der sta­dig er vil­de dyr i dan­ske cir­kus. ad­færds­mæs­si­ge be­hov for bl. a. plads op­fyldt på en or­dent­lig må­de, « si­ger dyr­læ­gen.

Kun tre ele­fan­ter tilbage

Der er tre cir­ku­se­le­fan­ter tilbage i Dan­mark. De til­hø­rer Cir­kus Are­na, der og­så har en flok ze­bra­er og nog­le sølø­ver. Ele­fan­ter­ne er midt i 20er­ne. De blev i sin tid købt af ita­li­en­ske cir­kus­folk, og når de en­gang går bort, kom­mer der ik­ke nye til. Det er i dag så godt som umu­ligt at skaf­fe nye cir­ku­se­le­fan­ter, op­ly­ser chef for tur­né­plan­læg­ning Klaus Jo­chum­sen.

Han for­kla­rer, at » dyr og cir­kus er to si­der af sam­me sag « . Der­for skal ele­fan­ter ik­ke for­by­des.

» Hvis der ik­ke er ele­fan­ter, er det som at pil­le næ­sen af klov­nen, « si­ger han:

» Vi be­hand­ler vo­res dyr godt, vi el­sker dem og er li­ge så gla­de for dem, som folk er for de­res hunde og kat­te. «

Klaus Jo­chum­sen un­der­stre­ger, at Cir­kus Are­na le­ver op til al­le krav og reg­ler for dy­re­vel­færd.

» Vi vil be­hol­de vo­res ele­fan­ter, så læn­ge det er lov­ligt at op­træ­de med dem, og det er det hel­dig­vis, « si­ger han.

Vil­de dyr hø­rer ik­ke til i cir­kus, me­ner for­man­den for Det Dy­re­e­ti­ske Råd, ef­ter at tre cir­ku­se­le­fan­ter gik amok i Kar­re­bæks­min­de. Fo­to: Finn Jo­hn Carls­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.