Fan­ge­ud­le­ve­ring skal un­der­sø­ges

BT - - NYHEDER -

Jan Bjer­re Lauridsen

For­sva­rets Au­ditørkor­ps skal nu un­der­sø­ge, om der er be­gå­et straf­ba­re for­hold i for­bin­del­se med dan­ske sol­da­ters ud­le­ve­ring af fan­ger til de iraki­ske myn­dig­he­der. Det op­ly­ser den mi­li­tæ­re an­kla­ge­myn­dig­hed iføl­ge dag­bla­det Po­li­ti­ken. Mel­din­gen kom­mer ef­ter avi­sens af­slø­ring af, at 12 iraki­ske fan­ger blev ud­le­ve­ret af dan­ske of­fi­ce­rer på trods af, at fan­ger­ne ri­si­ke­re­de døds­straf. Der­med hand­le­de of­fi­ce­rer­ne an­gi­ve­ligt i strid med en klar or­dre fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et om ik­ke at ud­le­ve­re fan­ger.

Au­ditø­rer­ne skal og­så un­der­sø­ge, hvor­dan cen­tra­le do­ku­men­ter, der mu­lig­vis kun­ne ka­ste klar­hed over 300 fan­gers skæb­ne, kun­ne gå tabt.

Det er au­ditør Jan Mor­ten­sen, der skal le­de un­der­sø­gel­sen, skri­ver Po­li­ti­ken. Sam­me Jan Mor­ten­sen op­ly­ste tors­dag over for Ber­ling- ske Nyheds­bu­reau, at au­ditørkor­p­set ik­ke vil­le sæt­te en uaf­hæn­gig un­der­sø­gel­se i gang.

» Når mi­ni­ste­ri­et, den hø­je­ste myn­dig­hed, har ud­talt i en e- mail, at der ik­ke ta­ges ini­ti­a­tiv til un­der­sø­gel­ser, så gæl­der det ge­ne­relt un­der­sø­gel­ser. Og så gør jeg ik­ke no­get, før jeg får besked på an­det, « sag­de han blandt an­det til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Ge­ne­ra­lau­ditør Lars Stevns­borg si­ger til Po­li­ti­ken, at der var » ta­le om en mis­for­stå­el­se « , da au­ditø­ren ud­tal­te sig. Han un­der­stre­ger, at au­ditø­rer­ne er en uaf­hæn­gig an­kla­ge­myn­dig­hed, der ik­ke age­rer på or­dre fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et.

Selv om der iværk­sæt­tes en un­der­sø­gel­se, er det ik­ke gi­vet, at det vil en­de med en straf­fesag mod even­tu­elt an­kla­ge­de. Det kan nem­lig vi­se sig, at sa­ger­ne er for­æl­de­de.

» Det er blandt an­det det, vi nu skal ha­ve fast­lagt. Vi bin­der os ik­ke til no­get som helst vi­de­re for­løb, når vi ind­le­der en så­dan un­der­sø­gel­se, « si­ger Lars Stevns­borg til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.