KON­GE­LIG SPA Prin­se­ge­ma­len stod for tu­rens mun­tre indslag på re­gent­par­rets som­mer­rej­se til Grøn­land

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

LØR­DAG 18. JULI 2015

ROY­ALT BE­SØG

Tu­sind­vis af myg blan­de­de sig i det roy­a­le be­søg, da dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik tors­dag be­søg­te den lil­le by Qa­si­gi­an­ngu­it på de­res som­mer­rej­se rundt i Grøn­land.

Men hvor Dron­nin­gen knap nok æn­se­de de man­ge myg, der svær­me­de om­kring i den grøn­land­ske som­mer­sol, så prins Hen­rik sit snit til at brin­ge smi­le­ne frem hos de lo­ka­le og den med­føl­gen­de ska­re af pres­se­folk

Som bil­le­der­ne vi­ser, trak Prin­sen nem­lig bå­de i grønt myg­ge­net, sol­bril­ler og ka­sket, så han var mest mu­ligt be­skyt­tet mod de små stik­ken­de in­sek­ter.

I Qa­si­gi­an­ngu­it be­søg­te re­gent­par­ret by­ens mu­se­um, der har en le­ven­de bo­p­lads, hvor man kan se, hvor­dan folk le­ve­de i gam­le da­ge.

Som­mer­be­sø­get i Grøn­land lø­ber over knap to uger og om­fat­ter be­søg i 10 by­er på den grøn­land­ske ve­st­kyst. Her vil re­gent­par­ret sej­le fra by til by med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog. Prins Hen­rik har fle­re gan­ge i lø­bet af be­sø­get vist sig fra sin hu­mo­ri­sti­ske si­de og for­stå­et at spre­de lat­ter og store smil, uan­set om det har væ­ret i hver­dags­snak med de grøn­land­ske vær­ter, el­ler når han har skul­let prø­ve lo­ka­le sne­bril­ler.

Midt i myg­ge­svær­men brag­te prins­ge­ma­len smilet frem hos de lo­ka­le og pres­se­fol­ke­ne ved at ifø­re sig et grønt myg­ge­net for at skær­me mod de man­ge myg.

Fo­to: Linda Ka­strup

Dron­nin­gen var me­get in­ter­es­se­ret i at hø­re, hvor­dan lo sig i den kol­de og bar­ske na­tur. Her sma­ger hun på tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.