Fik stjå­let alt i græsk fe­ri­e­pa­ra­dis

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk

FERIEMARERIDT

Sus­an­ne Vester­hou­en fra Gal­ten var på Kre­ta i be­gyn­del­sen af ju­ni. Hun bo­e­de på et lil­le lej­lig­heds­ho­tel i Ge­ra­ni, der er en lil­le og hyg­ge­lig fe­ri­e­by ca. 16 ki­lo­me­ter fra Cha­nia.

Hun var ta­get på fe­rie med sin svi­ge­r­in­de og si­ne døtre. Sus­an­ne Vester­hou­en bo­e­de i en lej­lig­hed med sin svi­ge­r­in­de, og døtre­ne bo­e­de i en an­den lej­lig­hed. Nat­ten til den 5. ju­ni var Sus­an­ne Vester­hou­en og svi­ge­r­in­den ud­sat for et ind­brud.

Græsk po­li­ti me­ner, at de to dan­ske turi­ster blev be­dø­vet un­der indbruddet.

» Vi blev nær­mest rø­vet, vil jeg si­ge, for po­li­ti­et me­ner jo, at vi blev be­dø­vet med gas. Ind­brud­sty­ve­ne har sprøjtet det ind. Det var det, po­li­ti­et sag­de til os, « for­tæl­ler Sus­an­ne Vester­hou­en og fort­sæt­ter:

» Der var in­gen, der hav­de hørt no­get, og vi sov ni ti­mer i streg, det gør jeg el­lers al­drig. Jeg ple­jer at våg­ne klok­ken syv om mor­ge­nen, men jeg våg­ne­de først klok­ken ni. «

Dan­marks am­bas­sa­dør i Græken­land Met­te Knud­sen for­tal­te i går til dr. dk, at der har væ­ret en ræk­ke ind­brud på den græ­ske ø Kre­ta især i om­rå­det om­kring Cha­nia.

Man­ge ind­brud

De man­ge ind­brud sker som føl­ge af kri­sen i Græken­land, hvor turi­ster­ne nu hæ­ver man­ge kon­tan­ter, in­den de rej­ser til Græken­land på fe­rie.

» Der er nog­le pro­ble­mer om­kring Cha­nia på Kre­ta, hvor kon­su­la­tet har talt med det lo­ka­le po­li­ti om at øge over­våg­nin­gen af ho­tel­ler, ef­ter der har væ­ret en ræk­ke ind­brud på ho­tel­væ­rel­ser, « si­ger Met­te Knud­sen til dr. dk og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at an­tal­let af ty­ve­ri­er og rø­ve­ri­er dog ik­ke er alar­me­ren­de sti­gen­de.

Da Sus­an­ne Vester­hou­en våg­ne­de, stod yder­dø­ren åben. Ty­ve­ne hav­de få­et fat i nøg­le­kor­tet og hav­de låst sig ind.

» Vin­du­et ved si­den af dø­ren hav­de stå­et på klem, og så har de kun­net stik­ke en hånd ind og ta­ge vo­res nøg­le­kort ud. På den må­de har de låst dø­ren op ude­fra. Nøg­le­kor­tet sad ud­ven­digt i den åb­ne dør, da vi våg­ne­de. «

Kon­tan­ter, ur og iPho­ne

Ty­ve­ne hav­de ta­get alt, hvad der var af vær­di. Visa­kort og Ma­stercard hav­de de dog smidt uden­for.

» De hav­de ta­get min pung, som jeg hav­de 800 eu­ro i, for­di jeg hav­de in­vi­te­ret mi­ne døtre på fe­rie og skul­le be­ta­le for dem. Og så fik jeg ta­get mit dy­re ur, sol­bril­ler, min iPho­ne, og min svi­ge­r­in­de fik ta­get det sam­me. «

An­dre fi­re lej­lig­he­der på ho­tel­let hav­de og­så haft ind­brud, og fi­re om­kring­lig­gen­de ho­tel­ler blev be­stjå­let sam­me nat. Så iføl­ge Sus­an­ne Vester­hou­en var der ’ hek­tisk travlhed hos po­li­ti­et’ da­gen ef­ter.

På ny fe­rie

» Ejer­ne af ho­tel­let kør­te os hen til po­li­ti­et, men vi brug­te kun et par ti­mer hos po­li­ti­et, « si­ger Sus­an­ne Vester­hou­en, der ik­ke øn­sker at op­ly­se ho­tel­lets navn, for­di ejer­ne er ban­ge for, at ind­brud­de­ne får kon­se­kven­ser for folks lyst til at bo der.

Op­le­vel­sen har dog ik­ke af­skræk­ket Sus­an­ne Vester­hou­en, der al­le­re­de har væ­ret på fe­rie på ho­tel­let igen.

» Jeg er li­ge kom­met hjem fra end­nu en uge sam­me sted. Og den­ne gang ske­te der ik­ke no­get. Vi er kom­met der i man­ge år, uden at der er sket no­get, så op­le­vel­sen får ik­ke os til at væl­ge et an­det sted, « si­ger hun.

De to dan­ske kvin­der blev be­dø­vet og be­stjå­let på den græ­ske fe­ri­eø Kre­ta. Fo­to: Si­mon Knud­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.