Mår­hund­en bli­ver her

Myn­dig­he­der­ne op­gi­ver at be­fri Dan­mark for mår­hunde

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IN­VA­SIV ART

Mår­hund­en er en trus­sel mod an­dre dyr - og der­for uøn­sket i Dan­mark. Hidtil har må­let væ­ret at ud­ryd­de mår­hund­en in­den ud­gan­gen af 2015, men nu er­ken­der myn­dig­he­der­ne, at den vi­sion er ure­a­li­stisk.

» Selv­føl­ge­lig vil­le det ha­ve væ­ret dej­ligt, hvis vi kun­ne si­ge, at Dan­mark var ble­vet mår­hunde- frit, men det er slet ik­ke re­a­li­stisk. I ste­det skal vi hol­de be­stan­den ne­de, sær­ligt i vo­res vig­ti­ge fug­le­be­skyt­tel­ses­om­rå­der, og hol­de mår­hund­en fra at spre­de sig til øer­ne, « si­ger bi­o­log Hans Erik Svart fra Na­tursty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se.

I 2010 ud­ar­bej­de­de Na­tursty­rel­sen en ind­sats­plan med mår­hunde. Rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Cowi har nu la­vet en rap­port, der eva­lu­e­rer kam­pen mod mår­hunde i Dan­mark.

Rap­por­ten vi­ser, at ind­sat­sen har væ­ret eff ek­tiv, da den har sik­ret, at be­stan­den af mår­hunde næp­pe er vok­set. Sam­ti­dig er det lyk­ke­des at for­hin­dre mår­hund­en i at spre­de sig fra Jyl­land og Fyn til an­dre de­le af lan­det.

Be­kæm­pes med Ju­das- dyr

» Vi har lært me­get om mår­hunde de se­ne­ste fem år, og vi er ble­vet væ­sent­lig bed­re til at fan­ge dem, for­di vi kan se, hvil­ke me­to­der der vir­ker, « si­ger Hans Erik Svart.

I de år, hvor man har fulgt ind­sats­pla­nen, er der sam­let re­gi­stre­ret cir­ka 600 dø­de mår­hunde. De 450 er ned­lagt af Na­tursty­rel­sen, jæ­ge­re og sær­ligt ud­dan­ne­de mår­hun- de­re­gu­le­rings­jæ­ge­re, mens de re­ste­ren­de blandt an­det er tra­fi kdræb­te dyr.

Kam­pen mod mår­hund­en bygger på et sam­ar­bej­de mel­lem Dan­marks Jæ­ger­for­bund og Na­tursty­rel­sen, hvor mår­hund­en blandt an­det be­kæm­pes ved hjælp af så­kald­te ju­das­dyr, som er ind­fan­ge­de og ste­ri­li­se­re­de mår­hunde, der ud­sty­res med et gps- hals­bånd.

Når dy­ret sæt­tes fri, fi nder det en ma­ge, som der­med af­slø­res og en­ten afl ives el­ler bli­ver et nyt Ju­das­dyr.

Mår­hund­en tri­ves godt i Dan­mark. Den er et altæ­den­de rov­dyr og spi­ser alt fra åds­ler til fisk, in­sek­ter, små pat­te­dyr og fug­le. Mår­hund­en er på stør­rel­se med en ræv - med kor­te ben. Fo­to: Bio­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.