Fter fri­kor­ps­mand

I Dan­mark ef­ter krigs­for­bry­de­re fra An­den Ver­denskrig

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 18. JULI 2015

Iføl­ge hi­sto­ri­ker Den­nis Lar­sen fra Frøs­lev­lej­re­ns Mu­se­um fin­des der i ar­ki­ver i Dan­mark og ud­lan­det et rigt ma­te­ri­a­le med op­lys­nin­ger og do­ku­men­ta­tion om dan­ske­re, som gik i na­zi­ster­nes tje­ne­ste.

» Ma­te­ri­a­let er frag­men­ta­risk, men nog­le gan­ge er man hel­dig. Der er go­de mu­lig­he­der for at un­der­sø­ge det nær­me­re, men det kræ­ver ret me­get ar­ki­v­ar­bej­de, og må­ske fin­der man kun én el­ler to. Det kan og­så væ­re, man fin­der 20 fri­kor­ps­mænd i li­ve uden for­bin­del­se til krigs­for­bry­del­ser. Men i så fald har man for­søgt, « si­ger Den­nis Lar­sen.

For­fat­te­re og for­ske­re har gen­nem ti­den søgt at af­dæk­ke de dan­ske na­zi­sters ger­nin­ger, og man­ge af de dan­ske fri­vil­li­ge ved øst­fron­ten er ble­vet in­ter­viewet om de­res tid i fan­ge­lej­re­ne.

Men i tråd med Efraim Zu­rof­fs ær­in­de i Dan­mark me­ner og­så Pe­ter Skaarup, retsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti, at det er på ti­de at ta­ge det ude­blev­ne rets­op­gør med dan­sker­ne, der gik i na­zi­ster­nes tje­ne­ste:

» Det er klart, at en for­fat­ter kan spør­ge og un­der­sø­ge og få de svar, som man kan få på fri­vil­lig­he­dens ba­sis. Men i sam­me øje­blik det måt­te kom­me til et rets­op­gør, er det al­vor på en helt an­den må­de, og så vil an­dre ar­gu­men­ter og be­vi­ser kom­me frem. Det er ved at væ­re sid­ste udkald. Skal ho­ved­per­so­ner­ne stå til an­svar, så skal det væ­re me­get snart. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.