90- ÅRIG AF­VI­SER DEL I GRU­SOM­HE­DER

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Jens An­ton Bjør­na­ger

IN­TER­VIEW

jabj@ ber­ling­s­ke. dk

Hel­muth Leif Ras­mus­sen be­gra­ver sit ho­ved i hæn­der­ne og la­der fin­gre­ne rul­le hen over den skal­de­de is­se.

» Hvad er det, de vil sig­te mig for? Hvad er det, jeg har gjort for­kert?, « frem­stam­mer han. Bag bril­ler­ne spej­der de blå øj­ne nervøst mod stu­e­lof­tet i lej­lig­he­den i ho­ved­stads­om­rå­det, hvor Ber­ling­s­ke har op­søgt ham.

Un­der­vejs stil­ler han spørgs­mål, end han gi­ver svar.

Den 90- åri­ge Hel­muth Leif Ras­mus­sen er net­op ble­vet kon­fron­te­ret med det fak­tum, at ver­dens før­en­de na­zi­jæ­ger Efraim Zu­roff er på vej til Dan­mark i et for­søg på at sæt­te gang i en rets­sag om krigs­for­bry­del­ser mod det tid­li­ge­re med­lem af Fri­kor­ps Dan­mark.

Al­le­re­de i ef­ter­å­ret kon­sta­te­re­de Hel­muth Leif Ras­mus­sen, at det ik­ke var al­le, der var indstil­let på at la­de for­tid væ­re for­tid.

Her kon­klu­de­re­de de to for­fat­te­re Ther­kel Stræ­de og Den­nis Lar­sen i de­res bog om Fri­kor­ps Dan­mark ’ En skole i vold’, at den den­gang 17- åri­ge mand som med­lem af kor­p­set var vagt i en jø­de­lejr i Bo­bru­isk i Hvi­derusland i 1943.

Iføl­ge bo­gen blev 1.400 jø­der hen­ret­tet i lej­ren, og for­fat­ter­ne do­ku­men­te­rer, at de dan­ske med­lem­mer af Fri­kor­ps Dan­mark var med til at be­vog­te lej­ren.

Hel­muth Leif Ras­mus­sen er­ken­der at ha­ve væ­ret med i Fri­kor­ps Dan­mark og med­gi­ver og­så, at han op­holdt sig i den på­gæl­den­de lejr i Hvi­derusland.

fle­re

Men ankla­gen om, at han skul­le ha­ve væ­ret vagt i lej­ren, af­vi­ser han pu­re.

» Vi var kun re­k­rut­ter. Vi var der for at bli­ve ud­dan­net til sol­da­ter, og det an­det hav­de vi ik­ke no­get med at gø­re, « si­ger han og for­sik­rer, at han in­tet har el­ler hav­de imod jø­der.

Hel­muth Leif Ras­mus­sen vok­se­de op i et dys­funk­tio­nelt hjem, og som te­e­na­ger flyt­te­de han ind hos sin mor­mor. Da hun faldt og bræk­ke­de be­net, blev han sendt vi­de­re til onk­len, der var na­zist.

» Så da jeg fyld­te 17 år, syn­tes han selv­føl­ge­lig, at jeg skul­le mel­de mig i Fri­kor­ps Dan­mark. «

For­try­der sin ud­ta­lel­ser

Ef­ter kor­te­re op­hold i Senn­heim i Tys­kland og Tresk­au i Po­len end­te kor­p­set i 1942 i en lejr ved Bo­bru­isk i Hvi­derusland. Fri­kor­p­set var der for at mod­ta­ge træ­ning, si­ger Hel­muth Leif Ras­mus­sen og fin­der et styk­ke pa­pir frem. Det læg­ger han på bor­det i spi­sestu­en og teg­ner en stor cir­kel.

Det var i det om­rå­de, kor­p­sets med­lem­mer op­holdt sig, og hvor de modt­og kamp­træ­ning. I ud­kan­ten af cirk­len teg­ner han en no­get min­dre cir­kel. Her fandt hen­ret­tel­ser­ne af jø­der sted – ad­skilt fra det om­rå­de, hvor Fri­kor­p­sets med­lem­mer træ­ne­de og bo­e­de.

» Men det si­ger sig selv, at når man mar­che­re­de rundt som re­k­rut, kun­ne man ik­ke und­gå at kom­me til at se det an­det. «

I 1945, da kri­gen var over­stå­et, af­gav den nu 20- åri­ge en for­kla­ring til po­li­ti­et. Af af­hø­rin­gen frem­går det, at han un­der en vagt­tje­ne­ste skul­le ha­ve set fle­re jø­der bli­ve hen­ret­tet med nak­ke­skud.

» Jeg skul­le al­drig ha­ve for­talt, at jeg så de grim­me ting. Jeg tænk­te ik­ke, at det kun­ne ska­de mig. Hvis du ser no­get, tror du ik­ke, det ska­der dig. Man fo­re­stil­ler sig ik­ke, at for­di man for­tæl­ler, hvad man har set an­dre gø­re og la­ve, at man så plud­se­lig selv bli­ver en part i det. «

Hel­muth Leif Ras­mus­sen kal­der det og­så for­kert, at han skul­le ha­ve mar­che­ret rundt som vagt. Han op­ly­ser, at han der­i­mod lej­lig­heds­vis hav­de tjan­sen som po­rtvagt ved nog­le af de ind­gan­ge, der var til lej­ren.

» Jeg ly­ver sgu hel­ler ik­ke. For det før­ste kræ­ver det en god hukom­mel­se at kun­ne ly­ve, og det har jeg ik­ke. Jeg kan godt hu­ske gam­le ting, men hvis du spør­ger mig, hvad jeg la­ve­de i går, kan jeg ik­ke hu­ske det. Hvad dag er det nu i dag… ons­dag? «

Fre­dag er sva­ret. Sam­me dag, som Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Skaarup kal­der til et rets­ligt op­gør med de dan­ske na­zi­ster. Ord­fø­re­ren har tid­li­ge­re nævnt den 90- åri­ge som en af dem, han ger­ne så i en vid­nes­kran­ke. Selv for­står Hel­muth Leif Ras­mus­sen det ik­ke.

» Vi er jo ble­vet dømt én gang. Jeg har sid­det in­despær­ret i tre år. Og mens vi var af sted, kom O. C. Mo­hr ( chef for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, red.) ned og for­tal­te, at vi gjor­de Dan­mark en stor tje­ne­ste ved at væ­re af sted, « si­ger Hel­muth Leif Ras­mus­sen, der som de øv­ri­ge over­le­ven­de med­lem­mer af Fri­kor­ps Dan­mark blev idømt fængsels­straf­fe, da man gjor­de regn­ska­bet op i ef­ter­krig­sår­e­ne.

» Jeg er så gam­mel nu. Hvor­for skul­le jeg ly­ve? Jeg dør jo en na­tur­lig død in­den læn­ge, jeg er alt­så 90 år, « si­ger Hel­muth Leif Ramus­sen:

» Jeg vil­le øn­ske, at jeg ik­ke hav­de væ­ret med i det kor­ps, men man kan jo ik­ke skrue ti­den tilbage. Man kan ik­ke gø­re det om. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.