Flam­mer over At­hen

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

GRÆKEN­LAND

Som om det ik­ke var nok, at Græken­land er midt i en gi­gan­tisk kri­se, er lan­det nu og­så ramt af vold­som­me sko­v­bran­de, der ra­ser i sko­ve­ne nær lan­dets ho­ved­stad At­hen.

Sko­v­bran­de­ne, der har sendt store røg­sky­er ind over ho­ved­sta­den, be­ty­der, at fl ere græke­re har måt­te fl yg­te fra de­res hu­se. SamSko­v­bran­de er ik­ke no­ti­dig be­kæm­per det græ­get sær­syn i den græ­ske ske brand­væ­sen il­den, der som­mer, hvor de se­ne­st i dæk­ker en 15 ki­lo­me­ter 2007 ko­ste­de men­ne­ske­liv lang stræk­ning, fra bå­de og store ska­der på byg­ninjor­den og luft en. ger.

Fle­re fl y og he­li­kop­te­re åde At­hen- for­sta­den over­fl yver om­rå­det og Vyro­nas’ borg­me­ster og smi­der vand ned, mens 80 lan­dets ener­gi­mi­ni­ster har brand­mænd iføl­ge Reu­ters for­søgt at dæm­pe be­folk­kæm­per mod fl am­mer­ne, nin­gens be­kym­rin­ger. der nær­mer sig at­hen­ske » Vi gør al­le en ind­sats for hu­se. at for­hin­dre det vær­ste, «

Bran­de­ne skyl­des iføl­ge sag­de ener­gi­mi­ni­ster PanReu­ters de hø­je som­mer­gi­o­tis La­fa­za­nis iføl­ge Reu­tem­pe­ra­tu­rer i Græken­ters, da han be­søg­te et om­land, og en frisk vind hjæl­rå­de nær sko­v­bran­de­ne. per des­u­den fl am­mer­ne.

Høj var­me, kna­stør­re sko­ve og en frisk vind mod­ar­bej­der de hårdt­prø­ve­de at­hen­ske brand­mænd. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.