Kul­tur 50 Cent har ik­ke

Su­per- rap­pe­ren valg­te tek­nisk kon­kurs trods mil­li­ard- for­mue.

BT - - KULTUR - 50 Cent og hans nye he­li­kop­ter. Fo­to: In­stra­gram Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FAL­LI­TER­KLÆ­RING

Pen­ge­bla­det For­bes skri­ver, at han er god for over en mil­li­ard kro­ner.

Ale­ne sid­ste år tjen­te han over 100 mil­li­o­ner kro­ner på blandt an­det sport­s­sko, vod­ka og mu­sik. Men trods ufat­te­lig rig­dom og en overdå­dig livs­stil er én af ver­dens ri­ge­ste rap­stjer­ner, 50 Cent, gå­et kon­kurs.

Og det er de al­min­de­li­ge ame­ri­kan­ske bank­kun­der, der be­ta­ler gil­det i form af nye ge­by­rer og ud­gif­ter.

» Uan­set, hvor­dan du ven­der og dre­jer det, så be­ty­der en chap­ter 11- kon­kurs, at 50 Cent nu ik­ke kom­mer til at be­ta­le en del af de man­ge mil­li­o­ner, han skyl­der væk. Og gæt en­gang, hvem der kom­mer til at be­ta­le… dig og mig. «

Så­dan si­ger en ame­ri­kansk bank­kil­de til BT.

Og selv­om sten­ri­ge 50 Cent, der i vir­ke­lig­he­den hed­der Cur­tis Ja­ck­son, har pen­ge nok, så skam­mer han sig ty­de­lig­vis ik­ke over si­ne nye fi­nan­si­el­le smut­ve­je.

Pral trods ban­kerot

» Det be­ty­der ba­re, at du om­læg­ger di­ne fi­nan­ser. Jeg har et ri­me­ligt godt hold af ad­vo­ka­ter. Og jeg bli­ver en sky­de­ski­ve, ba­re for­di jeg er rig. Dis­ney og Do­nald Trump har og­så er­klæ­ret sig kon­kurs, så det er no big de­al. «

Så­dan si­ger Cur­tis ( 50 Cent) Ja­ck­son til E News i USA.

Og trods det op­rør, rap­pe­rens kon­kurs har skabt i de ame­ri­kan­ske me­di­er, er 50 Cent sta­dig ik­ke ban­ge for at pra­le.

Så­le­des mød­te den 40- åri­ge rap­stjer­ne, der i 2003 slog igen­nem med fil­men og al­bum­met ’ Get Rich or Die tryin’ og nu har solgt over 21 mil­li­o­ner en­he­der, for­le­den op til en nat­klub­fest i New Jer­sey med 5.000 dol­lar i fri­ske sed­ler stik­ken­de op af lom­men.

Og på sin In­s­ta­gram- hjem­mesi­de po­se­rer 50 Cent sta­dig med bå­de pri­vat­he­li­kop­ter og en sprit­ny Lam­borg­hini.

Er­stat­ning for sex- vi­deo

Og hvad er det så, der nu an­gi­ve­ligt har få­et 50 Cents pri­va­tø­ko­no­mi til at kol­lap­se

Jo, ved ret­ten i New Jer­sey er Cur­tis Ja­ck­son ble­vet dømt til at be­ta­le en bø­de på det, der sva­rer til små 35 mil­li­o­ner kro­ner.

I 2009 fik 50 Cent an­gi­ve­ligt fin­gre­ne i en vi­deo med ri­val- rap­per Ri­ck Ross’ kæ­re­ste La­sto­nia Le­vin­son, hvor hun dyr­ker sex med eks- kæ­re­sten Mauri­ce Mur­ray. An­gi­ve­ligt for at yd­my­ge Ri­ck Ross ind­sat­te 50 Cent sit eget an­sigt på Mauri­ce Mur­rays krop, så det så ud som om det var ham ( 50 Cent) og Le­vin­son, der dyr­ke­de sex.

Og ef­ter­føl­gen­de an­lag­de La­sto­nia Le­vin­son er­stat­nings­sag imod mil­li­ar­dær- rap­pe­ren.

Kon­kurs i ste­det for be­ta­ling

Nu kun­ne en ær­lig per­son blot ho­ste op og kom­me vi­de­re med li­vet. Li­ge nu er 50 Cent så­le­des i fuld gang med at gø­re re­k­la­me for sin nye film ’ Sout­h­paw’, hvor han spil­ler sam­men med bl. a. Ja­ke Gyl­len­haal og Ra­chels McA­dams.

Men i ste­det har den sten­ri­ge rap­per valg kon­kurs- vej­en, som BTs bank­kil­de be­skri­ver så­le­des.

» Det hed­der og­så gælds­sa­ne­ring. Og me­nin­gen er bl. a., at gæl­den skal pri­o­ri­te­res. Men i den lange en­de er der nog­le kre­di­to­rer, der går glip af de­res pen­ge. 50 Cent spa­rer mil­li­o­ner. Selv­om han sag­tens har råd til at be­ta­le. Og når ban­ker og an­dre pen­ge­in­sti­tut­ter skal ind­tje­ne det tab­te, så er det som sagt al­le os an­dre, der be­ta­ler gil­det. «

Til sep­tem­ber ud­gi­ver 50 Cent sit nye al­bum, der iro­nisk hed­der ’ Stre­et King Im­mor­tal’. Som 40- årig man­ge­mil­li­o­nær ( i dol­lar) an­ser 50 Cent til­sy­ne­la­den­de sta­dig sig selv som lidt af en ga­de­d­reng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.