E fem fl ade øre STEN­RIG OG FAL­LIT?

Reg­nin­gen hæn­ger al­min­de­li­ge ame­ri­kan­ske bank­kun­der på

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again

DOL­L­AR­GRIN:

KONKURSRYTTERE

Cur­tis ( 50 Cent) Ja­ck­son er langt­fra den før­te sten­ri­ge su­per­stjer­ne, der har er­klæ­ret sig selv fal­lit for at und­gå at be­ta­le sin gæld.

Her er nog­le an­dre nav­ne fra fal­lit­tens ’ hall of sha­me’

DO­NALD TRUMP ( 1991, 1992, 2004 og 2009)

Den ame­ri­kan­ske rig­mand og præ­si­dent­kan­di­dat er i den grad bo­ligs­pe­ku­lant. For at sa­ne­re sin gæld, und­gå be­ta­ling og mod­ta­ge for­skel­li­ge for­mer for til­skud er Do­nald Trump gå­et ban­kerot ik­ke fær­re end fi re gan­ge. Iføl­ge se­ne­ste pra­le­ri er Trump i dag god for det, der sva­rer til over ot­te mil­li­ar­der kro­ner.

MI­CHA­EL JA­CK­SON ( 2007)

Med et bo­lig­lån på over 160 mil­li­o­ner kro­ner, som han ik­ke kun­ne be­ta­le tilbage, valg­te Pop­kon­gen i 2007 at gå kon­kurs. Eft er sin død har Ja­ck­son tjent fl ere pen­ge end no­gen­sin­de. I dag er han god for godt ti mil­li­ar­der kro­ner.

KIM BA­SIN­GER ( 1993)

Eft er fi lm­fl op­pet ’ Boxing He­le­na’ er­klæ­re­de ti­dens stør­ste fi lm­stjer­ne Kim Ba­sin­ger sig fal­lit. Hun hav­de an­gi­ve­ligt en for­mue på 30 mil­li­o­ner. Men iføl­ge ad­vo­ka­ter­ne skyld­te Ba­sin­ger det dob­bel­te væk. I dag har 61- åri­ge Kim Ba­sin­ger en for­mue på over 250 mil­li­o­ner.

MC HAM­MER ( 1996)

Eft er hit­tet ’ Can’t Touch This’ tjen­te den ame­ri­kan­ske rap­per over 250 mil­li­o­ner kro­ner på ét år. Han an­sat­te over 200 af si­ne fa­mi­lie­med­lem­mer og ven­ner. Han køb­te ri­de­he­ste og ind­ret­te­de sit nye hus med vand­ha­ner af mas­sivt guld. Plud­se­lig var der syv mil­li­o­ner dol­lar tilbage. Og Ham­mer skyld­te skat­te­far over 120 mil­li­o­ner kro­ner. Rap­pe­ren gik kon­kurs, og han be­ta­ler sta­dig af på gæl­den.

FRAN­CIS FORD COP­PO­LA ( 1992)

Trods gi­gan­ti­ske fi lm­hit som ’ God­fat­her’ er­klæ­re­de fi lmin­struk­tø­ren sig fal­lit. For­mu­en lød på 52 mil­li­o­ner dol­lar. Gæl­den var 98 mil­li­o­ner dol­lar. I dag er Cop­po­la god for over en halv mil­li­ard kro­ner.

Trods en for­mue på over en mil­li­ard kro­ner er rap­pe­ren 50 Cent nu gå­et kon­kurs. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.