Bi­skop med si­ne me­nin­gers mod

Aar­hus- bi­skop­pen Kjeld Holm kan se tilbage på et kir­ke­ligt vir­ke fyldt med de­bat

BT - - NAVNE - Jens Ejsing ejs@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I DAG

Det er en af de mest mar­kan­te bi­skop­per i de se­ne­re år, der i dag fyl­der 70 år.

Si­den 1994 har Kjeld Holm væ­ret bi­skop i Aar­hus Stift , og han er i dag kendt langt ud over sit stift s græn­ser for sin ev­ne og vil­je til at del­ta­ge i den off ent­li­ge de­bat og en­ga­ge­re sig i so­ci­a­le op­ga­ver.

Kjeld Holm er hver­ken bleg for po­le­mik el­ler sar­kas­me, og det har, sam­men med hans eft er nog­les me­ning li­ge lov­lig hu­ma­ni­sti­ske og so­ci­a­le til­gang til tin­ge­ne, skaff et ham fj en­der. Me­re po­li­ti­ker end præst, er det ble­vet sagt om ham. Men hans en­ga­ge­ment som kri­sten og hu­ma­nist har og­så skaff et ham rig­tig man­ge ven­ner.

Bi­skop­pen fra Aar­hus kom til ver­den i sønderjyske Di­er­næs. Han vok­se­de som ene­barn og søn af den lo­ka­le me­je­rist op i et af by­ens bed­re hjem. Ki­men til hans so­ci­a­le in­dig­na­tion blev lagt al­le­re­de i barndommen. Bl. a. i mø­det med fo­der­meste­rens børn.

» I fo­der­mester­hjem­met

i Di­er­næs drev fug­ten ned ad væg­ge­ne, og bør­ne­ne var be­skid­te, ho­ste­de af de­res ast­ma og fi k tæsk. Da tænk­te jeg, at der er et el­ler an­det i vej­en med et sam­fund, hvor der er så stor for­skel på folk. Det kan da ik­ke ude­luk­ken­de væ­re de­res egen skyld, « for­tal­te Kjeld Holm tid­li­ge­re i år .

Modt­og død­strus­ler

Han har talt til de­mon­stra­tio­ner mod alt fra kri­gen i Irak til nye fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­reg­ler. Han kan pra­le af at ha­ve haft en lang ræk­ke vig­ti­ge til­lids­hverv. Han har bl. a. væ­ret for­mand for præ­ste­for­e­nin­gen, for­mand for In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, for­mand for Næv­net for Et­nisk Li­ge­stil­ling, og han er i dag for­mand for Ud­sat­te­rå­det i Aar­hus Kom­mu­ne.

Der­til kom­mer, at han i man­ge år, før det blev til vir­ke­lig­hed, var for­ta­ler for vi­el­ser af to per­so­ner af sam­me køn, de så­kald­te hom­ovi­el­ser, i fol­kekir­ken.

Med an­dre ord en mand, som man­ge har en me­ning om. Og en til ti­der vold­som me­ning. » Po­r­nobla­de er ble­vet sendt hjem til os, jeg har mod­ta­get død­strus­ler og så- gar en døds­an­mel­del­se på min ko­ne, og det var da ube­ha­ge­ligt, sær­ligt for­di hun på det tids­punkt hav­de gen­nem­gå­et et for­løb med en kræft - syg­dom. . ., « har han sagt :

» . . . Det har i hvert fald ik­ke få­et mig til at tie stille. Så har de jo vun­det, for det er jo nøj­ag­tig det sam­me, som når ter­r­o­ri­ster vil luk­ke mun­den på ka­ri­ka­tur­teg­ne­re. «

Kjeld Holm kan og­så se tilbage på et om­fat­ten­de for­fat­ter­skab. Han har bl. a. skre­vet ’ Be­grebs­for­vir­ring’ med sin ven, den be­røm­te Aar­huste­o­log Jo­han­nes Sløk, erin­drings­bo­gen ’ Åb­ne dø­re’ og se­ne­st klum­me­sam­lin­gen ’ Replik­ker til ti­den’.

Kjeld Holm er gift med Birthe Holm, med hvem han har to døtre. Han bli­ver til sep­tem­ber afl øst som bi­skop af Hen­rik Wigh- Poul­sen.

De hvi­de fra Fre­densvang

Og så er der de hvi­de fra Fre­densvang, fod­bold­klub­ben AGF, som er Kjeld Holms hjer­te­hold. De åb­ner i mor­gen su­per­liga­sæ­so­nen hjem­me i Aar­hus mod Brøndby. Og hvem ved. Må­ske gi­ver AGFer­ne ham en sejr i fød­sels­dags­ga­ve.

LØR­DAG 18. JULI 2015

Bi­skop Kjeld Holm har for ny­lig holdt sin af­skeds­gud­stje­ne­ste. Han bli­ver til sep­tem­ber af­løst som bi­skop af Hen­rik Wigh- Poul­sen. Fo­to: Bjar­ne Lut­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.