Fø­rer­løs Au­di im­po­ne­rer

En fø­rer­løs Au­di RS7 har slå­et de bed­ste ra­cer­kø­re­re på om­gang­sti­der i Ca­li­for­ni­en

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt Au­dis fø­rer­lø­se Au­di RS7

FREM­TI­DEN

En­gang var det stof til sci­en­ce fi­ction film. De fø­re­lø­se bi­ler, der syn­kront gled gen­nem tra­fik­ken, mens vi men­ne­sker kun­ne ny­de mor­genkaf­fen, avi­sen el­ler skri­ve bre­ve imens. Men ef­ter­hån­den nær­mer den fø­rer­lø­se tek­no­lo­gi sig hver­da­gens car­por­te.

I Ca­li­for­ni­en har Au­di med en RS7 de­mon­stre­ret, hvor langt de er kom­met i ud­vik­lin­gen af den fø­rer­lø­se bil, og den vi­ser, at Tom Kri­sten­sen valg­te det rig­ti­ge tids­punkt at træk­ke sig tilbage på. For med sta­bi­le om­gang­sti­der på li­ge over to mi­nut­ter, kør­te en fø­rer­løs Au­di RS7 kon­se­kvent hur­ti­ge­re om­gan­ge på den 4.050 me­ter lange ra­cer­ba­ne, So­no-

SE­NE­STE NYT maRa­ceway, end en til­sva­ren­de bil med en ra­cer­kø­rer bag rat­tet.

» I So­no­ma te­ste­de vi den fø­rer­lø­se tek­no­lo­gi i Au­di RS 7 til dens fy­si­ske græn­ser om­gang ef­ter om­gang, og tek­no­lo­gi­en hånd­te­re­de op­ga­ven med ens­ar­tet præ­ci­sion, « si­ger Tho­mas Mül­ler, som er an­svar­lig for ud­vik­lin­gen af brem­se-, sty­re- og fø­re­ras­si­stent­sy­ste­mer på Au­di.

Tek­no­lo­gi­ske frem­skridt

Au­di har ar­bej­det med fø­rer­løs tek­no­lo­gi i en åreræk­ke, og de har lø­ben­de hæ­vet bar­ren for, hvad der er mu­ligt. I ok­to­ber 2014 af­slut­te­de en RS 7 med til­nav­net » Bob­by « en fø­rer­løs om­gang på Ho­ck­en­heim­ring med ha­stig­he­der på op til 240 km/ t. Den nye ge­ne­ra­tion af bi­len hed­der » Rob­by « , har 560 hk og er om­kring 400 kg let­te­re end sin for­gæn­ger. Uan­set om bi­len brem­ser, sty­rer el­ler ac­ce­le­re­rer, sty­rer bi­len al­le kø­re­funk­tio­ner helt selv­stæn­digt uden men­ne­ske­lig ind­blan­ding.

Au­di te­ster og­så fø­rer­løs tek­no­lo­gi i re­el vejtra­fik. I star­ten af 2015 kør­te » Ja­ck « - en Au­di A7 med fø­rer­løs tek­no­lo­gi på of­fent­li­ge ve­je fra Si­li­con Val­ley til Las Ve­gas og Consu­mer Electro­ni­cs Show ( CES) mes­sen. Kort tid ef­ter kør­te den­ne bil og­så selv­stæn­digt på ty­ske mo­tor­ve­je med op til 130 km/ t. På CES i maj 2015 hav­de jour­na­li­ster og­så mu­lig­hed for at op­le­ve fø­rer­løs tek­no­lo­gi - i tra­fik­ken i stor­by­en Shang­hai.

Ud­vik­lings­ar­bej­det, som om­fat­ter kør­sel på en me­get bred vif­te af te­st­om­rå­der, gi­ver vær­di­fuld vi­den til se­ri­e­pro­duk­tions­sy­ste­mer­ne - fra sen­sor­tek­no­lo­gi og da­ta­be­hand­ling til kon­trol og sta­bi­li­se­ring af bi­len.

Må­let med fø­rer­løs kør­sel er at sik­re bed­re sik­ker­hed, tids­be­spa­rel­ser, hø­je­re ef­fek­ti­vi­tet og me­re be­kvem­me­lig­hed - især hvis fø­re­ren er træt el­ler uop­mærk­som. Des­u­den gi­ver det fø­re­ren stør­re fri­hed til at til­ret­te­læg­ge sin tid i bi­len. Når tek­no­lo­gi­en bru­ges til mid­ler­ti­digt at va­re­ta­ge kør­sels­op­ga­ver, gør den in­tel­li­gen­te tek­no­lo­gi kørs­len me­re ef­fek­tiv, re­du­ce­rer stress og øger kom­for­ten.

De­but i næ­ste Au­di A8

Fø­rer­løs tek­no­lo­gi vil hos Au­di få sin pro­duk­tions­de­but i den næ­ste ge­ne­ra­tion af luksus­klas­se- li­mou­si­nen Au­di A8. Sy­ste­mer­ne kan over­ta­ge kon­trol­len over bi­len un­der par­ke­ring og i stop- and- go tra­fik på mo­tor­ve­je med ha­stig­he­der op til 60 km/ t.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.