Bil­fe­ri­ens ma­re­ridt

Kun en tå­be fryg­ter ik­ke bil­kø­er, færds­elsuheld og fræk­ke ty ve på ferien

BT - - BILER - Af Hans Uff e Chri­sten­sen uff e@ bi­len. dk

Me­get kan gå galt på en bil­fe­rie, og ik­ke uven­tet er det vær­ste, bi­li­ster­ne kan fo­re­stil­le sig, at kom­me ud for færds­elsuheld un­der­vejs. I den an­den en­de af be­kym­rings­ska­la­en lig­ger kun de fær­re­ste våg­ne om nat­ten og spe­ku­le­rer på us­le ho­tel­ler el­ler ri­si­ko­en for at bi­lens aircon­di­tio­nan­læg bry­der sam­men.

Der vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Ap­plus Bil­syn, der i for­bin­del­se med at ek­stra man­ge dan­ske­re i år ta­ger på bil­fe­rie – 63 pro­cent i år mod 38 pro­cent sid­ste år – har spurgt bil­fe­ri­e­fol­ket, hvad de fryg­ter mest på rej­sen. 1.427 bi­li­ster, der al­le har be­slut­tet at ta­ge på bil­fe­rie henover som­me­ren, med­vir­ker i un­der­sø­gel­sen, og me­re end hver fj er­de fryg­ter i høj el­ler me­get høj grad at bli­ve in­vol­ve­ret i et færds­elsuheld.

Til gen­gæld er det gan­ske ufar­li­ge, men til gen­gæld me­get ir­ri­te­re­de hæn­del­ser, der føl­ger eft er i top­pen af be­kym­rings­ska­la­en. F. eks. at hæn­ge fast i bil­kø­er el­ler at få stjå­let ejen­de­le. Fryg­ten for bil­kø­er må si­ge at væ­re gan­ske vel­be­grun­det. Net­op i fe­ri­e­pe­ri­o­den sneg­ler bi­ler­ne sig af sted på man­ge af de po­pu­læ­re rej­se­ru­ter mod syd.

» Det er for­stå­e­ligt at tra­fi ksik­ker­hed er vig­tig for folk. Men det over­ra­sker os, at mar­kant fl ere fryg­ter dår­ligt vejr og bil­kø­er end at bi­len går i styk­ker. Me­re end 8.000 dan­ske­re op­le­ve­de i de tre som­mer­må­ne­der sid­ste år, at de­res bil brød sam­men i ud­lan­det på grund af de­fek­ter. Vi anbefaler der­for en til­stand­s­at­test på bi­len, så man får kon­trol­le­ret mo­tor, el­in­stal­la­tio­ner, brem­ser og an­dre ting, som, hvis de går i styk­ker, el­lers kan øde­læg­ge en rej­se,” si­ger Per V. Ras­mus­sen, adm. di­rek­tør hos Ap­plus Bil­syn.

For­be­red ferien OG bi­len

Bil­fe­ri­en bli­ver som oft est plan­lagt grun­digt, og en del af for­be­re­del­ser­ne er at få bi­len i fl ot stand. Det vi­ser en sup­ple­ren­de spør­ger­un­de fra Ap­plus Bil­syn. Den­ne gang blandt 2.254 bil­e­je­re.

En grun­dig gang vask er så at si­ge ob­liga­to­risk i som­mer­ti­den. Me­re end ni ud af ti bil­e­je­re va­sker samt støv­su­ger bi­len mel­lem ju­ni og au­gust. Hver an­den bil­e­jer i un­der­sø­gel­sen ud­skift er olie, brem­se­væ­ske, kø­le­væ­ske m. v., mens hver tred­je skift er dæk. Dæft ryk­ket tjek­kes af me­re end 80 pct.

» At bi­li­ster­ne ar­bej­der med de­res kø­re­tøj henover som­me­ren hæn­ger uden tvivl sam­men med, at så man­ge har be­slut­tet at ta­ge på bil­fe­rie i år. For at und­gå at bi­len sæt­ter ud, ta­ger man­ge rå­det til sig om at kon­trol­le­re bi­len, f. eks. med en til­stand­s­at­test, si­ger Per V. Ras­mus­sen, adm. di­rek­tør hos Ap­plus Bil­syn.

Det er dog de fær­re­ste. der går i gang med stør­re ope­ra­tio­ner. Gen­nem­snits­bi­len i Dan­mark er ni år gam­mel, og rust er et ret stort pro­blem i den dan­ske bil­park, er­fa­rer Ap­plus i for­bin­del­se med de­res man­ge syn. Al­li­ge­vel får kun hver tien­de bi­list rust­be­skyt­tet bi­len el­ler ud­bed­ret ru­stan­greb hen over som­me­ren.

» Det er be­kla­ge­ligt. Som­me­ren der et op­ti­ma­le tids­punkt at rust­be­skyt­te bi­len. Bi­len er tør og suger rust­be­skyt­tel­sen op­ti­malt til sig,” si­ger Per V. Ras­mus­sen.

Dan­sker­ne er be­kym­re­de for uheld og bil­kø­er, mens be­kym­rin­gen for teks­nisk uheld ik­ke fyl­der me­get i bil­fe­ri­e­fol­kets be­vidst­hed. Fo­to: Ap­plus Bil­syn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.