Mr. Per­for­man­ce

På Goodwood mød­te vi man­den bag den nye 350 hk Ford Fo­cus RS til en snak om hvor­dan man la­ver en dra­ma­tisk fi­re­hjul­struk­ken su­per- GTI, som gør AMG- dren­ge­ne mis­un­de­li­ge

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke. dk

SU­PER- GTI

Tyro­ne Jo­hn­son er et pro­dukt af De­troit. Han star­te­de hos Ford i 1985 og lan­de­de ret hur­tig i af­de­lin­gen for hur­ti­ge bi­ler. El­ler – en så­dan fand­tes ik­ke den­gang. Men sam­men med en kol­le­ga var han med til at ud­vik­le Co­bra ver­sio­nen af Ford Mu­stang med 240 hk fra 1992, der var den vil­de­ste Mu­stang på mo­del­pro­gram­met den­gang. Den dan­ne­de ba­sis for det, der se­ne­re blev til SVT – ( Spe­ci­al Ve­hi­c­le Team) - Fords ame­ri­kan­ske af­de­ling for per­for­man­ce­bi­ler.

Men i dag skal det ik­ke hand­le om hi­sto­rie, selv­om Tyro­ne Jo­hn­son har mas­ser af slagsen. Han er man­den bag Ford Fies­ta ST, Fo­cus ST og den for­ri­ge Fo­cus RS. I dag skal det hand­le om den nye Ford Fo­cus RS, som lan­der på mar­ke­det i star­ten af 2016. Ford lod stunt­kø­re­ren Ken Blo­ck drib­le en næ­sten fær­dig pro­duk­tions­ud­ga­ve op ad Hill Climb stræk­nin­gen på Goodwood til til­sku­er­nes store be­gej­string. Og det er es­sen­sen i bi­len. Den skal be­gej­stre – el­ler væ­re dra­ma­tisk, som Tyro­ne for­kla­rer det.

Dra­ma på hjul

Det er en 350 hk su­per GTI ba­se­ret på Ford Fo­cus. Men med fi­re­hjul­s­træk i ste­det for for­gæn­ge­rens for­hjul­s­træk. Hvor­for fi­re­hjul­s­træk? ” Vi hav­de al­le­re­de vist, at vi med den for­ri­ge RS500 kun­ne la­ve en 350 hk for­hjul­stræk­ker. Så der var in­gen po­in­te i at gen­ta­ge det. Fi­re­hjul­s­træk gav nog­le nye mu­lig­he­der for vej­greb, som for­hjul­s­træk ik­ke gav.”

Var I ik­ke ban­ge for, at den blev kli­nisk og halv­ke­de­lig som f. eks. Mer­ce­des- AMG A45 el­ler Golf R?

” Det er der­for, den har væ­ret så læn­ge un­der­vejs. Tek­no­lo­gi­en var ik­ke klar før nu. Den stør­ste ud­for­dring var at ska­be dra­ma. Det er det bed­ste ord til at be­skri­ve det, vi vil med den nye RS. Den skal væ­re en op­le­vel­se. Med vo­res se­ne­ste ge­ne­ra­tion Torque Vector­ing er vi i stand til at brem­se og ac­ce­le­re­re bag­hju­le­ne in­di­vi­du­elt, så vi kan brem­se det in­der­ste hjul og gi­ve ek­stra kraft til det yder­ste i en snæ­ver kur­ve. Det for­byg­ger un­der­sty­ring, som er en af fi­re­hjul­stræk­ker­nes stør­ste ud­for­drin­ger.”

Drift­mo­de

Tek­no­lo­gi­en be­ty­der sam­ti­digt, at den ny RS får en kø­re­indstil­ling, som in­gen an­den fi­re­hjul­struk­ken su­per GTI har - nem­lig Drift Mo­de. Den sup­ple­rer Nor­mal, Sport og Track. I de en­kel­te indstil­lin­ger ju­ste­res mo­tor­sty­ring, spe­e­der­re­spons, styr­tøj, un­der­vogn og vig­tigst af alt: bi­lens ESC sy­stem. I Drift- mo­de indstil­les bi­len spe­ci­fikt til at gi­ve de bed­ste mu­lig­he­der for drif­ting ( kun­sten at skøjte si­de­læns med hjul­spin på al­le fi­re hjul i et in­fer­no af røg og dæks­krig. Det er åben­bart det, de un­ge vil ha­ve.

Er det ik­ke far­ligt at la­ve en bil med en spe­ci­a­lindstil­ling som dy­best set kræ­ver et kø­re­kur­sus at me­stre?

Tyro­ne smi­ler, mens hans næ­ste sæt­ning er for­bi den be­røm­te guld­vægt.

» Vi er stol­te af at ha­ve den indstil­ling. Men det var ik­ke no­get, vi lag­de vægt på at kom­mu­ni­ke­re ud i star­ten. El­ler ha­ve plan­lagt en for­u­dindstil­let kø­re­indstil­ling til. Vi hav­de pla­ner om en kø­re­indstil­ling, som eje­ren selv kun­ne indstil­le, og de­ri lå mu­lig­he­den for en drift- indstil­ling. Men da le­del­sen så bi­lens ta­len­ter, blev den be­gej­stret, og sam­men med mar­ke­ting be­slut­te­de de, at det skul­le kom­mu­ni­ke­res. «

Kon­kur­ren­ten hed­der AMG

Hvad med den face­lif­te­de Mer­ce­desAMG A45 med 381 hk. Bli­ver det bi­lens stær­ke­ste kon­kur­rent?

” Vi var til en AWD- kon­fe­ren­ce ( All We­el Dri­ve) for ny­ligt, og der var gut­ter­ne fra AMG me­get in­ter­es­se­ret i at hø­re, hvor­dan vo­res RS var sat op. Det er en lil­le bran­che, så vi ved ri­me­ligt me­get om, hvad kon­kur­ren­ter­ne går og fi­f­ler med, og de hav­de hørt om, hvad vo­res bil kun­ne.”

In­teres­sen og nys­ger­rig­he­den fra de sydty­ske kon­kur­ren­ter var ty­de­lig­vis smi­gren­de, og Tyro­ne er sik­ker på, at den nye RS er en klas­se­vin­der. Og det på trods af en se­rie kam­pe med mar­ke­ting.

» I ud­vik­lin­gen af bi­len er for­ret­nings­pla­nen vig­tig. For bi­ler­ne skal tje­ne de­res ud­vik­lings­om­kost­nin­ger hjem. Vi er pro­dukt­folk, og vi vil ska­be den ul­ti­ma­ti­ve kø­re­ma­ski­ne. Mar­ke­ting har an­dre an­svar. De skal væ­re helt tryg­ge ved at kun­ne sæl­ge bi­len i et an­tal, der ret­fær­dig­gør ud­vik­lings­om­kost­nin­ger­ne, og de­res tro er ik­ke al­tid så stor som vo­res.” Men Tyro­ne ta­ler ud fra en styr­ke- po­si­tion i den sam­men­hæng. De se­ne­ste bi­ler, han har haft fin­gre­ne i, har over­gå­et salgs­må­le­ne. Den for­ri­ge RS er ud­solgt i et om­fang, så fa­brik­ken ik­ke har de­le til at la­ve én ene­ste bil me­re. Fies­ta ST har solgt i over dob­belt så man­ge ek­sem­pla­rer som for­ven­tet, og Fo­cus ST ta­ger bå­de Eu­ro­pa, USA og Asi­en med storm.

” Men det hjæl­per ik­ke i nye pro­jek­ter. For mar­ke­ting vin­der al­tid. Hvis de sæt­ter salgs­må­le­ne lavt og bi­len ik­ke bli­ver en suc­ces, så skuf­fer de in­gen. Hvis bi­len så bli­ver en kæm­pe suc­ces, så har de ba­re over­gå­et dem selv,” si­ger Tyro­ne Jo­hn­son med et iro­nisk smil. Han ken­der ga­met og er af­kla­ret med me­ka­nis­mer­ne. Men det be­ty­der ik­ke, at han nød­ven­dig­vis hol­der af dem.

Nye per­for­man­ce pro­jek­ter?

Apro­pos nye pro­jek­ter? Fo­cus RS er stort set pro­duk­tions­klar, så hvad har han på me­nu­en til os bil­nør­der i den nær­me­ste frem­tid?

” Det kom­men­te­rer vi ik­ke på,” si­ger han med et skævt smil. Men ud­vik­lin­gen af præ­sta­tions­ud­ga­ver­ne fo­re­går vel si­de­lø­ben­de med ud­vik­lin­gen af ba­sis­mo­del­len, og der er jo en ny Fies­ta un­der op­sej­ling?

” Ja – ud­vik­lin­gen fo­re­går pa­ral­lelt med ba­sis­mo­del­len,” smi­ler han tilbage. Tæt­te­re kom­mer vi det ik­ke. Men in­den vi når så langt, har vi test­kørs­len af den nye Fo­cus RS om­kring Bar­ce­lo­na i ja­nu­ar 2016 at se frem til. Og ef­ter at hav­de hørt Tyro­ne Jo­hn­son for­tæl­le om bi­len, der ef­ter si­gen­de gjor­de AMGs selvsik­re in­ge­ni­ø­rer nervø­se, le­ve­rer den for­vent­nings­glæ­de nok i sig selv.

Med fi­re­hjul­s­træk er Fo­cus RS en ny­e­ska­bel­se blandt Ford per­for­man­ce­bi­ler - og Ford har kæm­pet for at kom­bi­ne­rer be­gre­ber­ne 4X4 OG dra­ma. For det er of­te svært - spørg ba­re AMG..

Tyro­ne Jo­hn­son er man­den bag Fords eu­ro­pæ­isk- ba­se­re­de per­for­man­ce­mo­del­ler aom Fo­cus ST og Fies­ta ST, og med den nye Fo­cus RS har han skabt en højdra­ma­tisk 350 hk fi­re­hjul­struk­ken su­per- GTI.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.