Når bi­len får solstik

He­debøl­ger er hård ved bil og pas­sa­ge­rer. Se her hvor­dan du gar­de­rer dig

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­sten­sen uf­fe@ bi­len. dk

FOR­BE­RE­DEL­SE

Når so­len ba­ger ned fra en skyfri him­mel og kvik­sølv­søj­len krav­ler i vej­ret, er det hår­de ti­der for bil, fø­rer og pas­sa­ge­rer. Solstik er hel­dig­vis en sjæl­den li­del­se, men ho­ved­pi­ne, al­min­de­lig ube­hag, kval­me og svedeture hø­rer til de al­min­de­lig­ste ge­ner i ka­bi­nen, hvis ik­ke bi­lens aircon­di­tion og kø­le­sy­stem er i or­den.

Vær­re ser det ud for mo­to­ren, hvis kø­le­sy­ste­me­et svig­ter. Værk­sted­por­ta­len Au­to­but­ler har fo­re­ta­get en en rund­spør­ge hos til­knyt­te­de værk­ste­der, for at hø­re om usæd­van­li­ge ak­ti­vi­te­ter i kølvan­det på mi­ni­he­debøl­gen i sid­ste uge. Sva­re­ne er foru­ro­li­gen­de.

» De mest al­min­de­li­ge mo­tor­fejl i me­get varmt vejr skyl­des no­get så sim­pelt som for lidt kø­ler­væ­ske. Pro­ble­met op­står ty­pisk på ferien med mas­ser af kø­kør­sel. Man­gel på kø­ler­væ­ske kan for­år­sa­ge al­vor­li­ge ska­der på mo­to­ren. I sid­ste uge hav­de vo­re værk­ste­der 28 bi­ler, der al­le var brændt sam­men på grund af for lidt kø­ler­væ­ske. Det er me­get trist, for kø­ler­væ­ske ko­ster jo næ­sten igen­ting, og ta­ger kort tid at fyl­de på. Som re­gel ry­ger top­pak­nin­gen først. Det en re­pa­ra­tion i den dy­re en­de. Stemp­ler­ne kan og­så ta­ge ska­de, og i me­re sjæld­ne til­fæl­de kan stå­l­for­in­ger­ne i alu­mo­to­rer løs­ne sig, « si­ger ana­ly­se­chef Jan Sturm fra Au­to­but­ler. dk

Hvis bi­li­sten slip­per med en øde­lagt top­pak­ning, er det en re­pa­ra­tion til mel­lem 9.000 og 18.000 kr., vi­ser en fo­re­spøgsel på 20 for­skel­li­ge bil­mo­del­ler hos po­r­ta­lens til­knyt­te­de værk­ste­der. Pri­sen er inkl. tan­drem, vand­pum­pe, olie og fil­ter, der of­tes skif­tes ved sam­me lej­lig­hed.

Hvis der er al­vor­li­ge­re føl­ge­ska­der som de før­nævn­te, bli­ver re­pa­ra­tio­nen sand­syn­lig­vis så dyr, at det bed­re kan be­ta­le sig at fin­de en brugt mo­tor el­ler en om­byt­ter, for­kla­rer Jan Sturm. Da det er en re­pa­ra­tion som føl­ge af dår­lig ved­li­ge­hol­del­se, dæk­ker bi­lens even­tu­el­le ga­ran­ti ik­ke.

Bi­lens kø­ler­væ­ske cir­ku­le­rer i et luk­ket kredsløb, og det skal helst væ­re helt tæt. Hvis du jævn­ligt må ef­ter­fyl­de kø­ler­væ­ske, er det et dår­ligt tegn. Bi­len skal hur­tigst mu­ligt ef­ter­ses af et kom­pe­tent værk­sted. Et småutæt kø­ler­sy­stem kan plud­se­lig be­gyn­de at ta­be stør­re mæng­der væ­ske, hvis bi­len kom­mer på lang­tur i hø­je tem­pe­ra­tu­rer.

Hjem­me­fusk

Du kan selv hæl­de et spe­ci­al­mid­del i kø­ler­væ­ske­be­hol­de­ren for at tæt­ne små læka­ger i f. eks. pak­nin­ger og mo­tor­blok. Men det er ik­ke en op­ti­mal løs­ning. Tæt­nings­mid­let ri­si­ke­rer at for­rin­ge kø­le­rens ev­ne til at af­gi­ve var­me, og re­sul­ta­tet kan bli­ve ko­gen­de mo­to­rer med spræng­ning af kø­ler­slan­ger el­ler væ­sket­ab gen­nem tryk­dæks­ler som re­sul­tat.

Så galt går det dog ik­ke, hvis der er utæt­he­der el­ler an­dre fejl i bi­lens aircon­di­tio­nan­læg. Li­ge nu har værk­ste­der­ne travlt med at ord­ne de­fek­te aircon­di­tio­nan­læg, som folk er ble­vet op­mærk­som­me på un­der he­debøl­gen. Hos au­to­but­ler. dk er aircon­di­tion p. t. den mest søg­te op­ga­ve af al­le. I ju­ni og juli er der over tre gan­ge så man­ge aircon­di­tio­nop­ga­ver end nor­malt. De fle­ste sa­ger skyl­des, at bil­e­je­re ig­no­re­rer de­res aircon­di­tion om vin­te­r­en, hvor­ef­ter an­læg­get lø­ber tør for kø­le­mid­del nu, hvor der er brug for, at det vir­ker. Re­sul­ta­tet er et an­læg der pu­ster luft ud uden at kø­le til­stræk­ke­ligt.

Al­le aircon­di­tio­nan­læg har en knap i mo­tor­rum­met, man kan tryk­ke på. Hvis der kom­mer kølig luft ud, er der væ­ske på an­læg­get « .

Ka­bi­ne­hørm

Et dår­ligt fun­ge­ren­de aircon­di­tio­nan­læg kan og­så skyl­des skidt. Køler an­læg­get kun i den ene si­de, kan der væ­re fejl i luft­for­de­le­ren, en slan­ge der er fal­det af, el­ler en me­ka­nisk fejl som kræ­ver et værk­steds­be­søg.

Ud over mang­len­de kø­le­ev­ne kla­ger bil­e­je­re over, at aircon­di­tio­nan­læg­get lug­ter grimt. Det skyl­des og­så man­gel på brug om vin­te­r­en, hvor der dan­nes svam og bak­te­ri­er i sy­ste­met. Når som­mer­tem­pe­ra­tu­rer op­var­mer fug­ten i an­læg­get, ry­ger bak­te­ri­er og skim­melsvamp med ud i ka­bi­nen og for­år­sa­ger den dår­li­ge lugt. Der­for skal an­læg­get ren­ses mini­mum hvert an­det år. El­ler bed­re end­nu: ha­ve et kom­plet ser­vi­ce.

Her tryk­te­ster me­ka­ni­ke­ren an­læg­get og på­fyl­der om nød­ven­digt spor­væ­ske, der af­slø­rer selv me­get små utæt­he­der. Kom­pres­sor, slan­ger og pak­nin­ger smø­res. De fle­ste værk­ste­der ren­ser sy­ste­met med ke­mi. der gi­ver frisk duft i ka­bi­nen og fjer­ner bak­te­ri­er og ska­de­li­ge or­ga­nis­mer. Selv­føl­ge­lig bli­ver kø­le­væ­sken skif­tet. hvor­ef­ter man har et aircon­di­tio­nan­læg, der fungerer som nyt.

Et pri­stjek hos 20 værk­ste­der lan­det over af­slø­rer, at det ko­ster fra ca. 400 kr. til 1.800 kr. at gi­ve an­læg­get et kom­plet ser­vi­ce. Af­hæn­gig af bil­mo­del og værk­sted.

I ske­ma­et kan du se for­skel­len fra dy­re­ste til bil­lig­ste værk­sted for de ud­valg­te mo­del­ler. Det an­det ske­ma vi­ser pri­ser for ud­skift­ning af top­pak­ning inkl. ny vand­pum­pe, tan­drem, olie­fil­ter olie og kø­ler­væ­ske for ti for­skel­li­ge bil­mo­del­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.