Tesla for vid

Den fi re­hjul­struk­ne el­bil ac­ce­le­re­rer som en ame­ri­kansk drag­ster

BT - - BILER - Af Hans Uff e Chri­sten­sen uff e@ bi­len. dk

PO­TENT EL­BIL

Til­fæl­det vil­le, at min før­ste tur i den nye fi re­hjul­struk­ne ud­ga­ve af Tesla S gik fra København til Jyl­lands­rin­gen i an­led­ning af årets store oldti­mer­ra­ce.

Så­dan et ar­ran­ge­ment til­træk­ker al­tid fart­g­la­de mænd i al­le al­dre, og al­le­re­de, da jeg nær­me­de mig fær­gen mel­lem Sjæl­lands Od­de og År­hus, var der stor kon­cen­tra­tion af po­wer­bi­ler i den dræ­ben­de kø mel­lem Hol­bæk vest og Od­den.

Da jeg steg ud af bi­len på hur­tig­fær­gen, der li­ge som Tesla S er la­vet af alu­mi­ni­um, kom der en frisk be­mærk­ning fra si­de­man­den kø­ren­de i en sortr­u­det, stærkt sæn­ket BMW, hvis ori­gi­na­le mo­del- kon­fi gu­ra­tion ik­ke læn­ge­re lod sig afk ode af un­der­teg­ne­de.

» Vil du lå­ne min ben­zin- ge­ne­ra­tor, så du ik­ke lø­ber tør for strøm, « lød det kækt fra un­ger­s­ven­den, der helt eft er bo­gen var iført Pu­ma kø­resko og omvendt BMW- ka­sket. Jeg tak­ke­de pænt nej, for jeg hav­de al­le­re­de top­pet op med en hånd­fuld kWh ved la­de­ren på fær­gens op­mar­ch­om­rå­de, og med ca. 50 km mel­len År­hus og Sil­ke­borg, skul­le der væ­re ri­ge­ligt med power og­så til hjem­tu­ren.

Op­ti­mi­stisk

Tesla lover » op til « 505 km. « pr. op­lad­ning, for­di den fi re­mo­to­ri­se­re­de mo­del i te­o­ri­en kan kø­re læn­ge­re end den to­mo­to­ri­se­re­re­de dit­to trods be­ty­de­lig mer­vægt. For­kla­rin­gen er for­skel­li­ge gea­rin­ger på de to mo­to­rer, så­le­des at den til op­ga­ven og ha­stig­he­den bedst eg­ne­de ma­skin­pak­ke træk­ker læs­set.

Men uan­set om det hol­der vand el­ler ej - jeg er skep­tisk - så er det ik­ke ræk­ke­vid­den, men der­i­mod kraft - ud­fol­del­sen, der er den helt store at­trak­tion i hi­sto­ri­ens kraft ig­ste, mas­se­pro­du­ce­re­de el­bil. 691 hk er der at gø­re godt med. Vel og mær­ke med fuldt mo­ment 932 Nm fra nul om­drej­nin­ger og he­le vej­en op­eft er.

Så da vil rul­le­de ud fra fær­gen og sneg­le­de os gen­nem År­hus mod Sil­ke­borg, var det en næ­sten over­men­ne­ske­lig fri­stel­se ik­ke at sæt­te min ven fra fær­gen på plads, eft er­som han he­le vej­en ud mod mo­tor­vej­en lå kli­stret i ha­len på min Tesla. Da vi nå­e­de sid­ste lys­fyr før mo­tor­vej­en, hvor til­med en æl­dre Cor­vet­te med en gi­gan­tisk bu­le på kø­ler­hjel­men rul­le­de op på ven­stre si­de af bi­len, brød min mod­stand­s­kraft sam­men.

Da ly­set vi­ste gult lod jeg høj­re­fo­den fal­de tungt ned over spe­e­de­ren, og mens så­vel Cor­vet­ten som den voldt­u­ne­de BMW sta­dig holdt næ­sten stille i røg og damp ( så­dan så det i hvert til­fæl­de ud i baks­pej­let), røg min P85D af­sted, som hav­de den en gi­gan­tisk ela­stik hæft et i næ­sen .

End­da uden an­den lyd end en svag hy­len fra de to el­mo­to­rer. Elek­tro­nik­ken sør­ger for, at hvert af de fi re hjul over­fø­rer præ­cis så me­gen kraft til as­fal­ten, som frik­tio­nen og hen­sy­net til ret­nings­sta­bi­li­te­ten til­la­der. Mo­to­rer­ne er bi­lens eget ESC­sy­stem, der vir­ker helt uden hjælp fra ener­gikræ­ven­de og fart­hæm­men­de afb rems­ning af hjul.

I lø­bet af den tid, det ta­ger at knip­se tre gan­ge med fi ngre­ne, var jeg over til­ladt ha­stig­hed, og da jeg hol­der me­get af mit kø­re­kort, var ene­ste mu­lig­hed at hug­ge brem­sen i, næ­sten før fe­sten var be­gyndt. Da Cor­vet­ten og BMWen lidt se­ne­re kom fa­ren­de for­bi ( i øv­rigt med Cor­vet­ten i front) var det en helt an­den at­ti­tu­de, der præ­ge­de chauff ører­ne. Nu ek­si­ste­re­de Tesla­en ik­ke me­re. End ik­ke et si­de­blik vær­di­ge­de de den, selv om de dybt in­de i de­res ryste­de fart­sjæl sten­sik­kert vi­ste, at de hav­de få­et læ­ster­li­ge klø af en grå­hå­ret mand i en » el­lert « .

Det kun­ne li­ge så godt ha­ve væ­ret en kom­mu­nal hjem­me­hjæl­per med ny­er­hver­vet kø­re­kort, for al­le, der er i stand til at træ­de en spe­e­der i bund og hol­de et rat stille, kan kø­re dra­gra­ce med det­te ufat­te­ligt hur­tigt ac­ce­le­re­ren­de kø­re­tøj.

0 til 100 km/ t ta­ger. 3,3 se­kund, hvis man alt­så hug­ger spe­e­de­ren ned i ste­det for at træ­de den grad­vist ned. Det er 1,5 se­kund hur­ti­ge­re end en Pors­che Car­re­ra 3,4 med 350 hk. Og 0,4 se­kund hur­ti­ge­re end en 12 cy­lin­dret Fer­ra­ri FF med 660 hk.

El­slu­ger

Bag­si­den af me­dalj­en er, at bat­te­ri­et nær­mest kort­slut­ter, hvis spe­e­de­ren træ­des i bund, når kø­re­mo­de er sat i » insa­ne « ( sind­syg) i ste­det for den lidt me­re ci­vi­li­se­re­de » sport « . Ki­loWatt­ti­mer­ne fos­ser ud, La­der man fo­den for­bli­ve tungt på spe­e­de­ren op­hø­rer for­nem­mel­sen af at væ­re en men­ne­ske­lig ka­non­kug­le først når far­ten når 250 km/ t.

Jeg må da in­drøm­me, at det var fri­sten­de prø­ve på den snor­li­ge mo­tor­vej mel­lem År­hus og Sil­ke­borg, for bi­lens sta­bi­li­tet er ved al­le ha­stig­he­der li­ge så im­po­ne­ren­de som ac­ce­le­ra­tions­ev­nen. Dels p. g. a . det selv­re­gu­le­ren­de træk­sy­stem. Dels for­di en stor del af bi­lens vægt på 2.235 kg. lig­ger kon­cen­tre­ret i bat­te­ri­et få cen­ti­me­ter over as­fal­ten.

Set i ly­sets af bi­lens for­mi­dab­le kraft re­ser­ver er det vel de fær­re­ste, der bi­der mær­ke i, at bi­len og­så er for­bed­ret på an­dre om­rå­der. Den har få­et bed­re sæ­der med me­re si­de­støt­te og me­re eff ek­tiv støj­dæmp­ning fra as­fal­ten. Ken­de­re hæft er sig ved, at dæks­lid­det er ble­vet min­dre, for­di kæm­pe­mo­men­tet nu for­de­les på fi re po­ter. Bag­dø­re­ne åb­ner me­re, så det er let­te at kom­me ind på bag­sæ­der­ne. Her sid­der man langt bed­re end i de gam­le sæ­der, hvis dår­li­ge ud­form­ning og pol­string var et af bi­len sva­ge punk­ter.

Selv­kø­ren­de

Au­to­pi­lo­ten kom­bi­ne­rer fremad­ret­tet ka­me­ra, ra­dar og so­nar­fø­le­re he­le vej­en rundt med di­rek­te tra­fi k op­da­te­rin­ger, så bi­len i prin­cip­pet kan kø­res au­to­ma­tisk på den åb­ne lan­de­vej og i tæt tra­fi k. Ved desti­na­tio­nen, kan Mo­del S selv fi nde en par­ke­rings­plads og par­ke­re ( det har vi ik­ke te­stet). Sik­ker­heds­funk­tio­ner­ne, som er stan­dar­dud­styr, over­vå­ger kon­stant stop­skil­te, tra­fi ksig­na­ler og fod­gæn­ge­re og hol­der øje med util­sig­te­de vogn­ba­neskift . Au­to­pi­lot- funk­tio­ner­ne bli­ver lø­ben­de op­da­te­ret on­li­ne. P. t. med au­to­ma­tisk nødop­brems­ning og blind- vin­kel- ad­var­sel. Ene­ste ulem­pe sam­men­lig­net med de bag­hjul­struk­ne ud­ga­ver, er et no­get min­dre ba­ga­ge­rum for­til, for­di den ek­stra mo­tor fyl­der.

Den fi re­hjul­struk­ne Tesla er ik­ke ba­re en fart­ma­ski­ne. Den er i end­nu hø­je­re grad et et rul­len­de sce­na­rie, der vi­ser, hvad frem­ti­den har at by­de på, når el­bi­ler en­gang ( eft er man­ges eks­per­ters me­ning) bli­ver me­re al­min­de­li­ge end bi­ler med for­bræn­dings­mo­to­rer.

LØR­DAG 18. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.