Sta­bil Ras­mus M

Su­baru Fo­re­ster er helt sin egen. Use­xet, men dog elsk vær­dig. Det er bi­len, man bli­ver gam­mel med, og det er ble­vet end­nu let­te­re med kom­bi­na­tio­nen die­sel og au­to­mat­gear.

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

SET OG KØRT

Ven­strepo­li­ti­ke­ren Birthe Rønn Hor­n­bech tak­ke­de ved val­get af ef­ter man­ge års re­belsk vir­ke for Ven­stre i Fol­ke­tin­get. Og skal jeg fin­de en po­li­ti­ker at sam­men­lig­ne Su­baru Fo­re­ster med, så er det Birthe Rønn Hor­n­bech.

Den er som hen­de alt an­det end kon­form. Den gør tin­ge­ne på sin egen må­de – og­så selv om fler­tal­let er eni­ge om no­get an­det. Hun stem­te mod Tvind- love­ne, som Højste­ret og­så se­ne­re af­vi­ste. Som ene­ste bor­ger­li­ge po­li­ti­ker. Så­dan er hun. Ik­ke ban­ge for at skil­le sig ud og ha­ve sin egen me­ning. Su­baru er ene­ste bil­mær­ke, der in­si­ste­rer på, at al­le de­res mo­to­rer skal væ­re boxor­moto­rer ( hvor cy­lin­dre­ne lig­ger van­dret). De in­si­ste­rer og­så på, at de­res bi­ler skal ha­ve fi­re­hjul­s­træk. Der er et par ek­semp­ler på, at de har sendt for­hjul­stræk­ke­re i hand­len – li­ge­som Rønn Hor­n­bech har måt­te ret­te ind ef­ter par­ti­di­sci­pli­nen. Men for det me­ste, har ma­ve­for­nem­mel­sen ført bå­de Hor­n­bech og Su­baru imod strøm­men.

Tag den te­ste­de Su­baru Fo­re­ster Die­sel med au­to­mat­gear. De fle­ste mo­der­ne di­e­sel­bi­ler med au­to­mat­gear har en ræk­ke­mo­tor med op­rej­ste cy­lin­dre og en­ten dob­belt­kob­lings­gear el­ler en tra­di­tio­nel au­to­mat­gear­kas­se. Su­baru har i ste­det valgt boxer­motor­løs­nin­gen med 2X2 to cy­lin­dre, der van­dret lig­ger og bok­ser mod hin­an­den. For­de­len er et la­ve­re tyng­de­punkt, ulem­pen at den er lidt dy­re­re at pro­du­ce­re. På gear­si­den har Su­baru valgt et CVT- gear og­så kal­det mil­li­ongear. For­de­len er, at det le­ve­rer et gnid­nings­frit og lø­ben­de gearskif­te, mens ulem­pen er, at det som of­test ly­der som en scoo­ter, hvor mo­to­ren ta­ger om­drej­nin­ger hur­ti­ge­re end bi­len ta­ger fart, og den ela­sti­k­ef­fekt er ir­ri­te­ren­de og ik­ke be­for­dren­de for for­bru­get.

Vel­fun­ge­ren­de mil­li­ongear

I Fo­re­ster fungerer CVT- gea­ret dog uden ela­sti­k­ef­fekt – und­ta­gen i få me­re ek­stre­me si­tu­a­tio­ner. Su­baru har lagt et pro­gram ind i gear­kas­sens softwa­re, så skif­te­ne kom­mer lidt som i en al­min­de­lig au­to­mat­gear­kas­se. Det fø­les alt­så som om bi­len skif­ter gear. Du har og­så mu­lig­hed for at skif­te gea­ret ma­nu­elt på et par skif­te­pa­ler på rat­tet, og her op­fø­rer gear­kas­sen sig som en 7- trins gear­kas­se. I au­to­mat­indstil­lin­gen får du sta­dig­væk blø­de og ele­gan­te skift, men uden ela­stik­for­nem­mel­sen fra en scoo­ter. På brænd­stof­for­bru­get kan kom­bi­na­tio­nen mel­lem CVT- gea­ret og den to- li­ters boxer­di­e­sel­mo­tor på 147 hk ik­ke helt ham­le op med det de frem­me­lig­ste kon­kur­ren­ter le­ve­rer. En Hon­da CRV die­sel med 160 hk og 4X4 kø­rer 19,6 km/ l med au­to­mat­gear, og en Au­di Q3 med 150 hk, DSG dob­belt­kob­lings­gear og 4X4 kø­rer og­så 19,6 km/ l. Su­baru Fo­re­ster præ­ste­rer 16,4 km/ l

Men det er i vir­ke­lig­he­den mar­gi­na­ler der skil­ler dem, og Fo­re­ster præ­ste­rer tæt­te­re på sit norm­for- Su­baru svær­ger til fi­re­hjul­s­træk på al­le de­res mo­del­ler - li­ge­som boxer­moto­rer­ne og­så er en Su­baru spe­ci­a­li­tet. De sæt­ter en ære i at gå de­res brug end de fle­ste di­e­sel­bi­ler. På en tur til Him­mer­land og tilbage igen præ­ste­re­de Fo­re­ster 16 km/ l ved nor­mal halv- frisk kør­sel. Så i den vir­ke­li­ge ver­den, vil for­skel­len væ­re mini­mal.

In­gen di­stan­ce­blæn­der

Fo­re­ster er som bil be­trag­tet ik­ke ude på at im­po­ne­re dig. Den vil ik­ke el­skes for et rapt de­sign el­ler en skarp liv­stilspro­fil. Den bil­der dig ik­ke ind, at du bli­ver ka­ja­kro­er og får en mo­del­ko­ne, hvis du væl­ger den. Fo­re­ster er som støv­su­get for hur­ti­ge PR- po­int. Ka­bi­nen er halv­ke­de­lig i mid­del­må­di­ge ma­te­ri­a­ler, og det yd­re de­sign er ik­ke ble­vet bed­re af, at Su­baru for få år si­den rent fak­tisk fik ud­dan­ne­de de­sig­ne­re, til at pak­ke de­res in­ge­ni­ør­kunst ind.

Men Su­baruFo­re­ster ind­g­y­der en fø­lel­se af evig­heds­tro­vær­dig­hed. Den er funk­tio­nel og prak­tisk, og mær­ket har et af de hø­je­ste kun­de­loy­a­li­tets­ni­veau­er i he­le bi­lin­du­stri­en. Den skuf­fer kort sagt al­drig. Den er sin egen, står ved si­ne an­der­le­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.