Luk so­len ind

X- Wa­ve gi­ver bil­lig ca­bri­o­let- for­nem­mel­se med et glimt i øjet. Ay­go bli­ver sim­pelt­hen en an­den uden fast tag.

BT - - BILER - Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

SET OG KØRT

So­len skin­ner og kan man lok­ke lidt som­mer­sol helt ind i ka­bi­nen, så bør man be­nyt­te sig af mu­lig­he­den. En af de bil­lig­ste gen­ve­je til som­mer­sol bag rat­tet hed­der Toy­o­ta Ay­go X- Wa­ve. Det er en ve­lud­sty ret kampag­ne­mo­del til 115.000 kro­ner, hvor det elek­tri­ske fol­de­tag er kro­nen på ud­sty rs­vær­ket. Du kan med ha­stig­he­der på op til 80 km/ t tryk­ke på en knap, og så åb­ner kan­vas­ta­get i he­le ka­bi­nens læng­de, og gi­ver ca­bri­o­let­for­nem­mel­ser uden at bi­len er en fuld­blod­sca­bri­o­let.

Toy­o­ta Ay­go har i min op­tik al­tid væ­ret den mindst at­trå­vær­di­ge af tril­lin­ger­ne fra Toy­o­ta, Peu­geot og Ci­troën. For selv­om Ay­go, 108 og C1 er tek­nisk iden­ti­ske, så har Toy­o­ta kun til­budt den » lil­le « 1,0 li­ters 68 hk mo­tor til Ay­go, mens fransk­mæn­de­ne har kun­net fås med den stør­re 1,2 li­ters mo­tor på 82 hk. Det har ik­ke så me­get væ­ret et spørgs­mål om kræf­ter som et spørgs­mål om gang­kul­tur og mo­tor­støj. Der har den fran­ske 10.000 kro­ners dy­re­re 1,2 li­ters mo­tor ba­re væ­ret den lil­le ja­pan­ske mo- tor over­le­gen – og der­med de ek­stra pen­ge værd.

Men når man kom­bi­ne­rer Ay­go med kan­vas­ta­get, så er man al­li­ge­vel gå­et på kom­pro­mis med lyd­bil­le­det, og så bli­ver mo­tor­val­get un­der­ord­net. Ik­ke at Toy­o­ta Ay­go bli­ver vold­somt me­re stø­jen­de med kan­vas­tag end med fast tag, men ly­di­so­le­rin­gen er dår­li­ge­re, og det op­hæ­ver for­de­len ved den store mo­tor.

En an­den bil

Det ly­der må­ske fj ol­let, at en bil kan æn­dre ka­rak­ter med no­get så småt som et fol­de­tag. Men det gør Ay­go fak­tisk. Den går fra at væ­re en klas­sisk mikro­bil som dem hjem­meplej­en tøff er rundt i, til rent fak­tisk at få char­me og et glimt i øjet. Der er no­get fri­gø­ren­de ved at blæ­se ud ad mo­tor­vej­en med 110 km/ t, ta­get åb­net og mu­sikvo­lu­men skru­et op. Vin­den i hå­ret og lug­ten af ny­slå­et græs læg­ger en di­men­sion oveni bil­kør­sel, som kun ca­bri­o­le­te­je­re og mo­tor­cyk­li­ster op­le­ver. En for­nem­mel­se af nær­vær som den luk­ke­de ka­bi­ne for­hin­drer. Det er den op­le­vel­se der gør X- Wa­ve til et in­ter­es­sant be­kendt­skab, og sam­men med pri­sen på 115.000 kro­ner, gør den sam­ti­digt ca­bri­o­let­for­nem­mel­sen til­gæn­ge­lig for al­le med øko­no­mi til en ny bil.

Ta­get åb­nes og voila: ca­bri­o­let­for­nem­mel­ser for en slik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.