Så fi k Re­nault en Kad­jar

Kad­jar er en gen­nem­ført fransk SUV til god pris

BT - - BILER - Af Gert Ni­el­sen gen@ ber­ling­s­ke. dk

Re­nault Kad­jar TCe 130

CROS­SOVER

’ Lil­le Kad­jar, lil­le Kad­jar på vej­en, hvis er du, hvis er du? Jeg er sgu min egen.’

Det var ik­ke helt så­dan Pi­et He­in skrev i sit be­røm­te gruk, men det er et na­tur­ligt spørgs­mål at stille, når Re­naults ny­e­ste bil Kad­jar præ­sen­te­res, for som de fl este sik­kert ved, er den fæt­ter til den po­pu­læ­re Nis­san Qas­hqai. El­ler med an­dre ord: Er Kad­jar sin egen el­ler blot en klon af Qas­hqai?

60 pct. Qas­hqai

Lad os star­te ud­ven­digt: For­men er som på de fl este SUV- lig­nen­de cros­sovers. Net og pænt med ri­ge­li­ge mæng­der Re­nault i de­sig­net. Fron­ten og si­der­ne lig­ner re­sten af Re­nault- pro­gram­met, hvil­ket vil si­ge, at Kad­jar er en pæn bil.

Ind­ven­digt er den præ­get af et frisk de­sign i fi ne ma­te­ri­a­ler og plads­mæs­sigt er der ik­ke no­get at kom­me eft er: Man sid­der fi nt for­an og bag­sæ­det har god ben­plads. For at li­ge at få fæl­les­ska­bet med Nis­san Qas­hqai for­kla­ret, så er der brugt 60 pro­cent fæl­les­de­le mel­lem de to bi­ler, men nø­jes man med at kig­ge på de syn­li­ge ting, så er de for 95 pro­cents ved­kom­men­de æn­dret el­ler an­der­le­des.

Så som kø­ber til en mel­lem­klas­secros­sover står man med et re­elt valg mel­lem de to og så selv­føl­ge­lig al­le de an­dre, klas­se­kam­me­ra­ter. Nis­san Qas­hqai har haft man­ge for­ry­gen­de go­de år på det dan­ske mar­ked. Og det har væ­ret fuldt fortjent, for hvor fi k man el­lers en kom­pakt­bil til så ri­me­lig en pris? Ik­ke rig­tigt nog­le ste­der det me­ste af ti­den, men nu er der ben­hård kon­kur­ren­ce på det mar­ked, og selv­om Nis­san og Re­nault er me­get for­bund­ne kon­cer­ner, så er det nu ti­den er in­de til at for­sva­re po­si­tio­nen ved at kom­me med et valg ek­stra på hyl­den.

Re­nault har i for­vej­en haft stor suc­ces med den lil­le cross- over Cap­tur, som og­så stor­sæl­ges i Dan­mark, så kun­der­ne fi ndes helt sik­kert hos Re­nault- kun­der­ne i for­vej­en. Vi prø­ve­kør­te Kad­jar i Nord­s­pa­ni­en ik­ke langt fra by­en Zaragoza. Det er et om­rå­de der ik­ke lig­ner ret me­get an­det jeg har set i Eu­ro­pa. Det min­der der­i­mod en del om Arizo­na med frit­stå­en­de klip­pe­for­ma­tio­ner, der præ­ger et el­lers fl adt og for­holds­vis tørt land­skab, der næ­sten er ør­ke­n­ag­tigt nog­le ste­der, mens det er vå­dt nok til ris­mar­ker an­dre ste­der.

Tær­ræn

Vi nå­e­de næ­sten at prø­ve det he­le. I let­te­re van­ske­ligt ter­ræn er Kad­jar sær­de­les vel­kø­ren­de. Den er til­stræk­ke­lig blød i un­der­vog­nen til at ta­ge imod ujævn­he­der­ne og kom­mer man ud på mo­tor­vej­en, så er den til­stræk­ke­lig fast til, at den og­så her bli­ver en for­nø­jel­se at be­væ­ge sig af­sted i.

Sty­re­tø­jet er godt af­pas­set og me­get præ­cist og beg­ge de mo­to­rer på 130 he­ste med hen­holds­vis die­sel og ben­zin kla­re­de op­ga­ven fi nt. Beg­ge er godt støj­dæm­pe­de, og umid­del­bart kan man fra fø­rer­sæ­det ik­ke hø­re om det er en die­sel el­ler en ben­zin, men det kan man til gen­gæld i bund­træk­ket. Her er skal der skift es no­get tid­li­ge­re ned i ud­ga­ven med ben­zin når det går opad, men man kan næp­pe kal­de den un­der­moto­ri­se­ret.

Bå­de for- og fi re­hjul­s­træk

Som he­le grund- ide­en i dis­se små SUV’er så fås Kad­jar bå­de med for­hjul­s­træk og med træk på al­le fi re hjul. Dog ik­ke hvis man nø­jes med den lil­le di­e­sel­ma­ski­ne med 110 he­ste el­ler den ene­ste ben­zin med 130 he­ste. Fi­re­hjul­s­træk fås kun med 130 di­e­sel­he­ste. Hvor­for må stå hen i det uvis­se.

På as­falt mær­ker man ik­ke om der er træk på beg­ge aks­ler el­ler ej, så langt de fl este vil sand­syn­lig­vis væl­ge med træk på for­hju­le­ne.

Nu er det­te ab­so­lut in­gen sam­men­lig­ning­s­test med Nis­san Qas­hqai, den må kom­me se­ne­re, når vi har beg­ge bi­ler sam­ti­digt. Al­li­ge­vel er det svært at hol­de nal­ler­ne fra li­ge net­op det. Hvor­for skul­le man kø­be en Re­nault Kad­jar i ste­det for en Nis­san Qas­hqai?

Med en ba­sis­pris for ben­zi­nud­ga­ven i la­ve­ste ud­styrsni­veau på 256.000 kro­ner er den nye Re­nault ik­ke bil­li­ge­re end fæt­ter Qas­hqai. Vi ta­ler her om bi­ler, der har et godt ba­sis­ud­styr.

Kør­sels­mæs­sigt er for­skel­le­ne så små, at man næ­sten ik­ke op­da­ger det. Må­ske er Re­nault me­re støjsvag især fra hju­le­ne, men igen ik­ke no­gen mar­kant for­skel. Et af de ste­der hvor der er for­skel er mo­to­rer­ne. Selv om det i prin­cip­pet er fra sam­me mo­tor­fa­brik, så er ydel­ser­ne for­skel­lig, og ta­ger man mind­ste ud­ga­ve, så har Kad­jar 130 ben­zin­he­ste, hvor­i­mod Qasqai nø­jes med 115. Vil man ha­ve au­to­ma­tik i ste­det for seks­gears ma­nu­elt skift , så har Qas­hqai et mil­li­ongear, der dri­ver en til van­vid, mens Kad­jar fås med dob­belt­kob­lings­gear­kas­se. Og en­de­ligt vir­ker Kad­jar me­re over­be­vi­sen­de i de­sig­net især ind­ven­digt, så der er for­skel­le, selv­om de ik­ke er over­væl­den­de.

Des­u­den er Kad­jar syv cen­ti­me­ter læn­ge­re en Qas­hqai, og der er plads til 40 me­re i ba­ga­ge­rum­met.

Re­nault Kad­jar ram­mer det dan­ske mar­ked i slut­nin­gen af au­gust.

BT var in­vi­te­ret af Re­nault.

Der er en mas­se Re­nault over de­sig­net af den nye Kad­jar, selv­om lig­he­den med an­dres cros­sovers er stor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.