Kom­men­tar Har al­le ret til de­res egen vir­ke­lig­hed?

BT - - SPORTEN -

DET KAN VÆ­RE svært at fat­te ti­dens og tek­no­lo­gi­ens ud­vik­ling. Man be­hø­ver ik­ke ha­ve væ­ret med til at op­fø­re py­ra­mi­der­ne for at kun­ne hu­ske, hvor­dan ver­den og nyheds­strøm­men be­væ­ge­de sig i et helt an­det tem­po. Med en vi­dens­de­ling i sneg­le­fart.

Da TV2s po­li­ti­ske repor­ter Thorkild Da­hl tid­li­ge­re på året gik på pen­sion, gav han et in­ter­view med fag­bla­det Jour­na­li­sten og for­tal­te tan­ke­væk­ken­de om ud­vik­lin­gen.

Da­hl var an­sat på Ritzau om­kring 1980, og her hav­de man om nat­ten mo­nopol på ad­gang til Reu­ters’ nyhed­s­tje­ne­ste. Først når de vagtsat­te på Da­marks Ra­dio mød­te ind ved fi re- ti­den om mor­ge­nen, fi k nyheds­strøm­men elek­tro­nisk liv. På det tids­punkt var avis­bu­de­ne så i gang med den dag­li­ge run­de.

Hvad det har med cy­kel­løb og Tour de Fran­ce at gø­re?

Guds land

Ik­ke en dis­se. Og så al­li­ge­vel. Den­gang, så­dan cir­ka sam­ti­dig med, at Greg Le­mond kom til Tour de Fran­ce som et pust og en pio­ner fra Guds og ro­ck­ens eget land, var ver­den an­der­le­des sim­pelt ind­ret­tet. Der var ik­ke hund­re­de­vis af hårdt kon­kur­re­ren­de tv­sta­tio­ner, ik­ke no­get internet, ik­ke tu­sind­vis af dyg­ti­ge blog­ge­re og spe­ci­a­li­se­re­de webs­i­der skabt af og for de mest nør­de­de nør­der. Og uden et internet var der hel­ler ik­ke de so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter og Fa­ce­book, der af en­hver am­bi­tiøs og fremadsku­en­de me­di­e­mand i dag for­sø­ges brugt som pej­le­mær­ke for frem­ti­den.

Var det så bed­re i gam­le da­ge?

Niks. Det var svæ­re­re for den en­kel­te at sø­ge op­lys­nin­ger. Svæ­re­re at kon­trol­le­re den jour­na­li­stik, man sad med og svæ­re­re at kom­me til or­de. De etab­le­re­de me­di­er var en slags dør­mænd i den off ent­li­ge de­bat. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis et sund­heds­tegn.

Let­køb­te på­stan­de

Den ame­ri­kan­ske se­na­tor Pa­tri­ck Moy­ni­han sag­de en­gang, at ’ al­le har ret til de­res eg­ne hold­nin­ger, men ik­ke til de­res eg­ne kends­ger­nin­ger’.

De ord vir­ker – som Ber­ling­s­kes USA- kor­re­spon­dent Poul Høi skrev i en ar­ti­kel om det så­kaldt post- fak­tu­el­le sam­fund – ufat­te­ligt be­da­ge­de.

Når de so­ci­a­le me­di­er er bedst, ska­ber de gro­bund for det egyp­ti­ske for­år og får selv det mest ri­gi­de stats­ap­pa­rat til at skæl­ve.

Når de er vær­st, som un­der Tour de Fran­ce, svøm­mer de over med let­køb­te på­stan­de om især den mand, der har kørt hur­tigst ( læs: væ­ret mest dopet) el­ler an­dre, hvis kør­sel ik­ke li­ge pas­ser ind i ska­be­lon­tænk­nin­gen.

Der er rig­tig man­ge go­de grun­de til at for­hol­de sig bå­de kri­tisk og skep­tisk til cy­kel­spor­ten og dens til­ba­ge­ven­den­de pro­ble­mer.

Folk bli­ver ik­ke klogere

Men man kan un­dre sig over, hvor­dan uun­der­byg­ge­de po­stu­la­ter kan bli­ve frem­sat som kends­ger­nin­ger på de so­ci­a­le me­di­er. At den frie ad­gang til in­for­ma­tion ik­ke har gjort folk klogere og me­re op­ly­ste, men ba­re skråsik­re og bed­re­vi­den­de. Som om tun­nel­sy­net har ta­get over, hvor tviv­lens nå­des­ga­ve kun­ne væ­re på sin plads. Bed­re bli­ver det hel­ler ik­ke af, at den helt igen­nem li­ge­gyl­di­ge mor­gen tv- fl ade et år kan in­vi­te­re en ty­pe som sku­e­spil­le­ren Fars­had Kholg­hi ind for

LØR­DAG 18. JULI 2015 at si­ge ’ al­le er dope­de, for­di in­gen kan kø­re så man­ge ki­lo­me­ter så hur­tigt hver dag’.

Det var den slags snak, man luk­ke­de ned for i gam­le da­ge. For­di det var uop­lyst am­mestu­esnak. I dag får det og­så et liv og en mi­kro­fon.

Det er ik­ke no­get for­svar som så­dan for Chris Froo­me, Ge­raint Tho­mas, Nairo Qu­in­ta­na, Pe­ter Sa­gan el­ler Mi­cha­el Val­gren. Skep­sis er sundt. Men den må ger­ne gå hånd i hånd med tviv­len. Især når man fø­ler sig mest ’ sik­ker’ i sin tro. Uden i vir­ke­lig­he­den at vi­de en hujen­de fi s.

Chris Froo­me og Team Sky- hjæl­pe­ren Ge­raint Tho­mas ( th) har væ­ret un­der hård do­ping- be­skyd­ning på de so­ci­a­le me­di­er ef­ter fuld­stæn­dig su­veræn kør­sel. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.